tájékoztatás adatkezelésről - ingatlanhasznosítási szerződések

Tájékoztató személyes adat kezeléséről

 Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1980 Budapest, Akácfa u. 15.; cégjegyzékszám: 01-10-043037; levelezési cím: 1980 Budapest, Pf. 11; telefonszám: +36-1/461-6500; e-mail: bkv@bkv.hu; honlap: www.bkv.hu; a továbbiakban: Adatkezelő) az általa kötendő és megkötött ingatlanhasznosítási szerződésekkel összefüggésben a személyes adatok kezelését a jelen tájékoztatás (a továbbiakban: Tájékoztató) alapján a következők szerint végzi.

 

Általános információk

 

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a tevékenységéhez kapcsolódóan megszerzett adatokat a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak és a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli.

Az Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy az érintettek (azon természetes személyek, akik adatai kezelésre kerülnek) személyes adatait kizárólag a jelen tájékoztatóban meghatározott célokra, a tisztességes és törvényes adatkezelés elvei szerint, a szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Adatkezelő biztosítja az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és adatvédelmi politikájának (https://www.bkv.hu/hu/adatvedelmi_politika?jid=) eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok kezelésére különösen a következő hatályos jogszabályok alapján kerül sor:

  • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) (GDPR), az alábbi linken keresztül érhető el a hatályos szövege:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC);

Jelen Tájékoztató útján adjuk meg az adatkezeléssel kapcsolatban jogszabály alapján nyújtandó információkat az Ön részére, az alábbiak szerint.

 

1. A személyes adatok tervezett kezelésének célja:

 

1)  Ingatlanhasznosítási pályázatok ügyintézése. Adatkezelési cél: folyamat során kapcsolattartás és döntéshozói jogosultság ellenőrzés (természetes személy ajánlattevő esetén)/azonosító szám: A18/;

2) Ingatlanhasznosítási pályázatok ügyintézése. Adatkezelés cél: folyamat során kapcsolattartás (ajánlattevő által delegált személy esetén)/azonosító szám: A19/;

3) Ingatlanhasznosítási szerződések megkötése, a szerződés teljesítése. Adatkezelési cél: szerződéses időszak alatti kapcsolattartás, döntéshozói jogosultság ellenőrzés (természetes személy partner esetén)/azonosító szám: A20/;

4)  Ingatlanhasznosítási szerződések megkötése, a szerződés teljesítése. Adatkezelési cél: szerződéses időszak alatt kapcsolattartás (partner által delegált személy esetén)/azonosító szám: A21/;

5) Terület használati – ideiglenes – engedély kiadása, használó ellenőrzése. Adatkezelési cél: használó azonosítás /azonosító szám: A22/.

 

2. Az adatkezelés jogalapja:

 

-          1.1), 1.3) és 1.5) pont szerinti adatkezelési cél esetében - az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; 

-          1.2) és 1.4) pont szerinti adatkezelési cél esetében - az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

-          1.1) - 1.5) pont szerinti adatkezelési cél esetében nem selejtezhető iratok esetén a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó jogos érdek megszűnését követően: a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 3. § j) pontja és a 9.§ (1) bekezdés c) pontja (maradandó értékű irat).

 

3. Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke:

 

-          a 1.2) pont szerinti adatkezelési cél esetében a pályázatok elbírálhatósága,

 

Az érdekmérlegelés alapján az adatkezelési cél megfelelő, valamint teljesülnek a szükségesség, arányosság és adatbiztonság követelményei. Az adatkezelés mind az ajánlattevőnek, mind az Adatkezelőnek kölcsönös érdeke, mely a gazdasági érdekeiknek megfelelő ügyletkötéshez fűződik. Az érintetteknek jellemzően gazdasági érdeke is kapcsolódik ehhez az ajánlattevővel fennálló jogviszonyukra tekintettel.

A személyes adatok kezelésére azzal az ajánlattevővel történő kapcsolattartáshoz és azon ajánlattevő nevében eljáró személy jogosultságainak ellenőrzéséhez szükséges mértékben kerül sor, akinek a nevében az érintett eljár. Jellemzően a partner adja meg a saját érdekében az érintett adatait, korlátozott, az ajánlat elbírálásához szükséges körben és azok felhasználására is csak ebben a körben kerül sor. Az adatokat az Adatkezelő szabályozott környezetben kezeli, biztosítva, hogy azokhoz csak az arra jogosultak férhessenek hozzá.  Részben a nyilvános adatbázisokban (cégjegyzék) szereplő adatok kezelésére kerül sor.

 

-          az 1.4) pont szerinti adatkezelési cél esetében a szerződés megkötése, illetve teljesülése az ajánlattevő, illetve a szerződő partner által megjelölt személy útján.

Az érdekmérlegelés alapján az adatkezelési cél megfelelő, valamint teljesülnek a szükségesség, arányosság és adatbiztonság követelményei. Az adatkezelés mind a szerződéses partnernek, mind az Adatkezelőnek kölcsönös érdeke, mely a gazdasági érdekeiknek megfelelő ügyletkötéshez és teljesítéshez fűződik. Az érintetteknek jellemzően gazdasági érdeke is kapcsolódik ehhez a szerződő partnerrel fennálló jogviszonyukra tekintettel.

 A személyes adatok kezelésére azzal a partnerrel történő kapcsolattartáshoz és azon partner nevében eljáró személy jogosultságainak ellenőrzéséhez szükséges mértékben kerül sor, akinek a nevében az érintett eljár. Jellemzően a partner adja meg az érintett adatait korlátozott, a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges körben és azok felhasználására is csak ebben a körben kerül sor. Az adatokat az Adatkezelő szabályozott környezetben kezeli, biztosítva, hogy azokhoz csak az arra jogosultak férhessenek hozzá. Részben a nyilvános adatbázisokban (cégjegyzék) szereplő adatok kezelésére kerül sor.

 

4. Az érintett személyes adatok kategóriái:

 

-            1.1), 1.3) és 1.5) pont szerinti adatkezelési cél esetében - alap személyazonosító adatok, elérhetőségek, bankszámlaszám;

-            1.2) és 1.4) pont szerinti adatkezelési cél esetében - alap személyazonosító adatok, elérhetőségek.

 

5. Amennyiben van, a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:

 

-            1.1) pont szerinti adatkezelési cél esetében – az értékelést végző szakterületek, a döntést hozó grémiumok;

-            1.2) pont szerinti adatkezelési cél esetében – ajánlattevő, az értékelést végző szakterületek, a döntést hozó grémiumok;

-            1.3) pont szerintiadatkezelési célesetében – üzemeltető szakterület, a szerződés teljesítésében közreműködő szakterületek;

-            1.4) pont szerinti adatkezelési célesetében – szerződéses partner, a szerződés teljesítésében közreműködő szakterületek;

-            1.5) pont szerinti adatkezelési cél esetében – a szerződés teljesítésében közreműködő szakterületek.

 

6. Személyes adatok tárolásának időtartama, ha ezt nem lehetséges meghatározni, ezen időtartam meghatározásának szempontjai:

 

-            1.1)-1.2) és 1.5) pont szerinti adatkezelési cél esetében – az iratok nem selejtezhetők;

-            1.3) és 1.4) pont szerinti adatkezelési cél esetében – reklámtevékenységgel kapcsolatos szerződések) esetében 5 év, egyéb (nem reklámtevékenységgel kapcsolatos) szerződések esetében az iratok nem selejtezhetők.

 

7.A személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, vagy szerződéskötés előfeltétele-e, valamint az érintett köteles-e személyes adatokat megadni, továbbá milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása:

 

-            1.1), 1.3) és 1.5) pont szerinti adatkezelési cél esetében az adatszolgáltatás szerződéskötés előfeltétele, az érintettnek a pályázat elbírálhatósága, a szerződés megkötése (terület használati engedély kiadása) és teljesíthetősége (a terület használó ellenőrzése) érdekében szükséges az ehhez szükséges személyes adatot megadni, ennek elmaradásának lehetséges következménye a szerződéskötésnek (terület használati engedély kiadásának), illetve a szerződésszerű teljesítésnek az elmaradása, a szerződés meghiúsulása.

 

8. Személyes adatok forrása, adott esetben az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásból származnak-e:

 

-            a személyes adatok forrása az ajánlattevő, illetve a szerződéses partner.

 

9. Az érintettek jogai és érvényesítésük rendje:

 

Az Adatkezelő – ha az érintett nem az ajánlattevő vagy a szerződéses partner, akkor az ajánlattevő, illetve a szerződéses partnere útján - indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az alábbiak szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a fentiek szerint a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Az érintett jogait az Adatkezelő felé az alábbi elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja:levelezési cím: 1980 Budapest, Pf. 11; telefonszám: +36-1/461-6500/11503; e-mail: ingatlantitkarsag@bkv.hu.

 

9.1. Az adatokhoz való hozzáférés 

 

Az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a személyes adatairól és a jelen Tájékoztató 1., 4., 5., 6., 8., 9.2-9.4., 9.6. és a 12. pontja szerinti információkról.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be kérelmét, az információkat széles körben használt elektronikus formában kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

9.2. A személyes adatok helyesbítése

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 

9.3. A személyes adatok törlése

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késdelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

-            a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

-            az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

-            a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

-            a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az Adatkezelő a személyes adatot nem törli, amennyiben az adatkezelés szükséges:

-                a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

-                a személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítésére, közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

-                népegészségügyi területet érintő közérdek alapján;

-                közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, amennyiben az érintett törléshez való joga valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést;

-                jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

9.4. A személyes adatok kezelésének korlátozása

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

-                az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

-                az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

-                az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

-                az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben;

Az Adatkezelő az érintettet, akinek kérésére az adatkezelést korlátozták, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

9.5. A személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről, illetve kezelésének korlátozásáról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

9.6. Személyes adatok kezelése elleni tiltakozás

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozzon a jogos érdeken alapuló személyes adatkezelése ellen. Ilyen esetekben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival szemben vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

9.7. Adathordozhatóság

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán vagy szerződésen alapul; vagy az adatkezelés automatizált módon történik.

Az érintett az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása során jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 


10. Adatkezelésért felelős és az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

10.1 Adatkezelésért felelős

 

BKV Zrt. Fejlesztési és Koordinációs Igazgatóság, Tranzakciós Főosztály, Ingatlanhasznosítási Osztály

 

10.2 Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

 

Név:

dr. Anga László

Telefonszám:

+36 (1) 461-6500

E-mail cím:

adatvedelem@bkv.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Adatbiztonság

 

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő a vonatkozó belső szabályozásai, különösen a Társasági Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, az Informatikai Biztonsági Szabályzat és az Iratkezelési Szabályzat útján gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, melyek a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, hozzájárulás esetén az adott személy rendelkezéseinek megfelelően kezeli. Az Adatkezelő biztosítja, hogy a kezelt személyes adat:

  • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága),
  • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás),
  • hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége),
  • változatlansága igazolható legyen (adatintegritás).

 

12. Jogorvoslat:

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

Az érintett jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan panaszt benyújtani. A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság elérhetőségei az alábbiak:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1350 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +3613911400

Fax: +3613911400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu