BKV.hu

Tiszaalpár üdülő

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Ingatlan bérbeadására

 

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1072 Budapest, Akácfa utca 15.) (továbbiakban: Kiíró) nyilvános, kétfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában lévő alábbi ingatlan bérbeadására.

 

A bérlemény címe

Megnevezés

Terület

(m2)

Ajánlati biztosíték

(nettó Ft)

A bérlet futamideje

Tiszaalpár, Fecske utca

Helyrajzi szám:Tiszaalpár 1710/20

 

üdülő

6959

100.000,-

határozatlan idejű

 

Igénybe vehető közüzemi szolgáltatások közszolgáltatótól vagy BKV-tól:

 

Szolgáltatás típusa

igényelhető mennyiség

elektromos energia

3X50 A (31,05 kW)

víz

közszolgáltatás alapján

 

 

 

 

 

 

 

Az ingatlan rövid leírása:

 

A BKV Zrt. 100%-os tulajdonosa az ingatlannak.

A szabályos négyzet alakú, közel 7000 m2-es bekerített, sík telken egy 200 m2-es központi épületben társalgó, étkező, konyha, női-férfi zuhanyozó, és mosdó, raktár, iroda található. Ezen kívül három különálló, két külön bejáratú lakótérrel rendelkező, 60 m2-es faházban faházanként 4-4 kétágyas szoba, amelyekben sem főzési lehetőség, sem mosdó-WC nincs. Ezen túl a telken további két faházzal be nem épített beton alap lábazat található. A harmadik betonalapon szaletli található, valamint a derítő mellett kiépített halpucoló, melyek a jelenlegi üzemeltető tulajdonát képezik.

Az ingatlan a Tisza holtágtól 40 m-re található, a zöldterületek, és maguk az épületek építészeti és gépészeti szempontból jól karbantartottak. A gyep locsolása fúrt kúttal, kiépített vezetékrendszerrel megoldott. Az ingatlan részben közművesített (víz, villany), a szennyvízelvezetés az ingatlanon található derítővel megoldott. A faházak nem téliesítettek, elektromos fűtés jelen állapotban nem megoldott.

Az ingatlan megközelíthető tömegközlekedéssel is, a távolsági autóbusz megállója 500 m-re található.

Az üdülőben jelenleg található ingóságok, bútorok, egyéb berendezési tárgyak, valamint a telken kiépített halpucoló nem tárgyai jelen pályázatnak, azok harmadik személy tulajdonát képezik, megvásárlásukra a tulajdonossal történt megállapodás alapján lesz lehetőség.

 

A bérleti szerződés:

 

Sikeres pályázat esetén a bérleti jogviszony létesítése a Kiíró Honlapjáról (https://www.bkv.hu/hu/ingatlan_berbeadas/berbeadashoz_kapcsolodo_dokumentumok/) letölthető bérleti szerződés minta szerint, a felmondási időre vonatkozó alábbi eltérés alkalmazásával történik:

A bérleti szerződés időtartama határozatlan idejű. A bérleti szerződést a Bérbeadó és a Bérlő is jogosult rendes, illetve rendkívüli felmondás útján felmondani.

A felmondási idő minimum 6 hónap, amely a felmondás szerződésszerű közlésének napján kezdődik, és a tárgyév utolsó napjára szólhat.

 

A pályázat beadásának helye, ideje:

 

BKV Zrt. 1072 Budapest, Akácfa utca 15., 311. sz. helyiség,

2019. március 12-én 0800-1200 óra között.

 

A Pályázatot zárt borítékban, a borítékon az ajánlat tárgyát képező ingatlan megjelölésével kell benyújtani. A Borítékba a kitöltött Pályázati adatlapot, és mellékleteit 2 példányban (egy eredeti és egy másolat) kell elhelyezni.

A Pályázati eljárás nyelve a magyar. A pályázóknak kell gondoskodniuk a dokumentumok magyar nyelven történő benyújtásáról, és az eljárás során szükség szerint tolmács részvételének biztosításáról.

 

A Pályázat bontása nyilvános, a beadási határidő lejártát követően azonnal megtörténik.

 

A pályázaton való részvétel feltételei:

 

 • a fent megjelölt összegű ajánlati biztosíték Kiíró Budapest Banknál vezetett 10102093-01671903-07000004. számú számlájára a pályázat beadási határidejét megelőző napig történő befizetése. A befizetésnél megjegyzésként kell feltüntetni a pályázó nevét, valamint a bérlemény címét és megnevezését, melyhez az utalt ajánlati biztosíték kapcsolódik. A befizetett ajánlati biztosíték a pályázat győztese esetében a bérleti szerződés szerinti óvadékba beszámításra kerül. A BKV Zrt. az ajánlati biztosíték után nem fizet kamatot,
  • Pályázat benyújtása Kiíró www.bkv.hu internetes honlapján elérhető Pályázati Lap hiánytalan kitöltésével.

 

Nem lehet pályázó:

 • aki végelszámolás, felszámolási eljárás, cégbírósági törvényességi felügyeleti- (megszüntetési), csődeljárás vagy végrehajtás alatt áll, illetve perben áll a Bérbeadóval,
 • aki tulajdonosa, vagy volt tulajdonosa, tisztségviselője olyan gazdasági társaságnak, amelynek kiegyenlítetlen tartozása van vagy maradt fenn a Bérbeadóval szemben,
 • aki korábban bérlőként üzleti magatartásával kárt okozott a Bérbeadónak,
 • aki Pályázóként (nyertes, vagy 2. 3. helyezett) a szerződés megkötésétől visszalépett a pályázat benyújtási határidejétől számított 2 éven belül,
 • aki korábban már szerződéses kapcsolatban állt a BKV Zrt.-vel és mely szerződés a cég szerződésszegése okán felmondásra került,
 • akinek a Bérbeadóval szemben fennálló, lejárt kötelezettsége van.

 

Amennyiben egy pályázó ugyanarra a bérleményre több eltérő árajánlatot tartalmazó érvényes pályázatot nyújt be, ebben az esetben a BKV Zrt. kizárólag a legmagasabb árajánlatot tartalmazó pályázatot tekinti érvényesnek.

 

Az ingatlan megtekintésére igény esetén a Kiíró kizárólag előzetes telefonos megbeszélés alapján, a pályázat lejártáig tartó időszakban biztosít lehetőséget. Időpontot egyeztetni a +36 30 4334052-es telefonszámon lehet.

 

A pályázati eljárással kapcsolatban az Ingatlanhasznosítási Osztály (tel.: 461-6500/11069 és 11462 mellék) ad tájékoztatást.

 

A pályázat értékelési szempontja:

A megajánlott bérleti díj nagysága.

 

Második fordulóra (licitálásra) kerül sor, ha a legmagasabbra értékelt és az azt követő érvényes ajánlat(ok) közötti különbség nem haladja meg a 10%-ot. A második fordulóra Kiíró a pályázó által megadott e-mail címre küldött meghívóval hívja fel az érintett pályázókat.

 

Az ingatlant terhelő egyéb költségek (pld. helyi adók) mindenkori aktuális összege a megajánlott bérleti díjon felül a bérlőt terheli.

 

Ugyancsak a Bérlőt terhelik a BKV Zrt.-vel vagy a közszolgáltatókkal megkötendő külön szerződés alapján közmű-szolgáltatási díjak is.

 

A benyújtott pályázatot Kiíró érvénytelennek nyilvánítja, ha nem felel meg a Pályázati Felhívásban foglaltaknak. Kiíró hiánypótlásra kizárólag a Kiíró által kiküldött hiánypótlási felhívással biztosít lehetőséget. Aki a hiánypótlási felhívásban megjelölt hiányokat nem pótolja, vagy a hiánypótlási felhívásban megjelölt határidőn túl pótolja, annak a pályázatát érvénytelenné nyilvánítja Kiíró.

 

Nem pótolhatók az alábbi hiányosságok, azaz a benyújtott pályázat azonnali érvénytelenségét okozzák:

 • nem jelöl meg egyértelmű díjajánlatot, vagy azt egy másik pályázóéhoz köti;
 • nem fizette be a megjelölt határidőig a teljes ajánlati biztosítékot, vagy nem a megjelölt számlaszámra fizette be;
 • nem a cég képviseletére feljogosított (vagy cégjegyzésre jogosult, avagy ilyen személytől származó meghatalmazással rendelkező) személy írta alá az ajánlatot;
 • ha a pályázat benyújtója a jelen kiírásban meghatározottak szerint nem lehet pályázó.

 

A pályázatban nyilatkozni köteles a pályázó, hogy

 • a www.bkv.hu honlapon megtalálható bérleti szerződést megismerte és elfogadja,
 • a www.bkv.hu honlapon megtalálható Ingatlanhasznosítási Szabályzatot, és a bérlemények használatára vonatkozó utasításokat megismerte,
 •  nem áll végelszámolás, felszámolási eljárás, cégbírósági törvényességi felügyeleti- (megszüntetési), csődeljárás vagy végrehajtás alatt, továbbá nincs a BKV Zrt.-vel szemben fennálló, lejárt kötelezettsége illetve nem áll perben a BKV Zrt.-vel illetve nem, vagy nem volt tulajdonosa, tisztségviselője olyan gazdasági társaságnak, amelynek kiegyenlítetlen tartozása van vagy maradt fenn a BKV Zrt.-vel szemben, illetve korábban bérlőként üzleti magatartásával nem okozott kárt a BKV Zrt.-nek,
 • Pályázóként (nyertes, vagy 2. 3. helyezett) a szerződés megkötésétől nem lépett vissza a pályázat benyújtási határidejétől számított 2 éven belül,
 • korábban már nem állt olyan szerződéses kapcsolatban a BKV Zrt.-vel és mely szerződést a cég szerződésszegése okán mondta fel BKV Zrt.
 • igényel-e BKV Zrt.-től a meglévő közművekre vonatkozó közműszolgáltatást, és ha igen arról is, hogy a BKV Zrt. honlapján megtalálható közmű továbbadási szerződést megismerte és elfogadja.

 

A pályázó ajánlati kötöttsége a pályázat benyújtási határidejének napjától 120 napig tart. A nyertes pályázónak az eredményhirdetést követő 30 napon belül a bérleti szerződést meg kell kötnie.

 

A pályázat eredményhirdetésére a pályázatok beadási határidejét követő 90 napon belül, írásban kerül sor. Az eredményhirdetési határidőt a kiíró egy alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja.

 

Kiíró nem köt szerződést olyan ajánlattevővel, aki a szerződés aláírásának időpontjában végelszámolás, felszámolási eljárás, cégbírósági törvényességi felügyeleti- (megszüntetési), csődeljárás vagy végrehajtás alatt áll, továbbá a BKV Zrt.-vel szemben fennálló, lejárt kötelezettsége van illetve perben áll a BKV Zrt.-vel, illetve tulajdonosa, vagy volt tulajdonosa, tisztségviselője olyan gazdasági társaságnak, amelynek kiegyenlítetlen tartozása van vagy maradt fenn a BKV Zrt.-vel szemben, illetve korábban bérlőként üzleti magatartásával kárt okozott a BKV Zrt.-nek.

Amennyiben a pályázat nyertese az előzőekben felsoroltak alá eső személy és hirdettünk 2. helyezettet, úgy a pályázati eljárás eredménye alapján a sorrendben követő pályázóval köt szerződést Kiíró.

 

Kiíró a Pályázati Felhívást indoklás és költségtérítés nélkül visszavonhatja a pályázatbeadás határidejéig, valamint szintén indoklás és költségtérítés nélkül jogosult a pályázati felhívást a pályázatbeadás napját megelőző 5. napig kiegészíteni, illetve módosítani.

 

A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A Kiíró kifejezett célja az ingatlan hosszútávon történő, sikeres hasznosítása.

Ennek érdekében távlati terv az ingatlan értékesítésére nyilvános pályázat kiírása.

 

Ajánlattevő a „Pályázati Lap” benyújtásával tudomásul veszi, hogy ezen dokumentumon általa feltüntetett e-mail címet ajánlatkérő hivatalos értesítési címnek tekinti, és akként is kezeli. A beérkezett ajánlatok előzetes értékelése függvényében a hiánypótlásra, és az esetlegesen megtartásra kerülő második fordulóra (licit), ajánlatkérő ezen e-mail címre küldött értesítéssel hívja fel az érintett ajánlattevőket, illetve a pályázat eredményéről is erre a címre küld értesítést.

 

Melléklet: a bérlemény földrajzi elhelyezkedése

 

 

A bérleményről készült fotók: