BKV.hu

Álláspályázatok

Tájékoztatás személyes adat kezeléséről

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1980 Budapest, Akácfa u. 15.; cégjegyzékszám: 01-10-043037, a továbbiakban: Adatkezelő) a toborzási tevékenységéhez (az álláspályázatok benyújtásához és elbírálásához, a toborzáshoz kapcsolódó megkeresések megválaszolásához) kapcsolódóan a személyes adatok kezelését a jelen tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) foglaltak értelmében a következők szerint végzi.

Általános információk

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a tevékenységéhez kapcsolódóan megszerzett adatokat a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak és a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli.

Az Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy az érintettek (azon természetes személyek, akik adatai kezelésre kerülnek) személyes adatait kizárólag a jelen tájékoztatóban meghatározott célokra, a tisztességes és törvényes adatkezelés elvei szerint, a szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Adatkezelő biztosítja az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és adatvédelmi politikájának (https://www.bkv.hu/hu/adatvedelmi_politika?jid=) eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok kezelésére különösen a következő hatályos jogszabályok alapján kerül sor:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) (GDPR), az alábbi linken keresztül érhető el a hatályos szövege:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC);

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény, az alábbi linken keresztül érhető el a hatályos szövege:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.338504)

Jelen Tájékoztató útján adjuk meg az adatkezeléssel kapcsolatban jogszabály alapján nyújtandó információkat az Ön részére, az alábbiak szerint.

 

1. A személyes adatok tervezett kezelésének célja:

 

1.1.   Állás pályázatok elbírálása /azonosító szám: B1/;

1.2.   Önéletrajz adatbázisban történő nyilvántartása későbbi állásajánlatok érdekében /azonosító szám: B1/.

1.3.   Toborzáshoz kapcsolódó megkeresések kezelése, megválaszolása /azonosító szám: B1/. Ez esetben az Adatkezelő Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatósága lehetőséget biztosít arra, hogy Ön üzenetrögzítőn vagy az ügyintézőnél megadja a nevét és elérhetőségeit, adott esetben a megkeresés megválaszolásához szükséges, Ön által megadott egyéb személyes adatait: életkor, lakhely, jogosítvány típusa, érvényességi ideje, GKI kártya megléte, érvényességi ideje, PÁV2 megléte, illetve érvényességi ideje, iskolai végzettség szintje, esetleges korábbi releváns munkatapasztalatok.

1.4.    Villamosvezetői munkakörre jelentkezők szakmai alkalmasságának megállapítása, a jelentkezők előszűrése.

 

2. Az adatkezelés jogalapja:

 

 • az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több célból történő kezeléséhez.
 • az 1.4. pont szerinti adatkezelési cél esetén: Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 

3. Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke:

 

Az érdekmérlegelés alapján az adatkezelési cél megfelelő, valamint teljesülnek a szükségesség, arányosság és adatbiztonság követelményei. Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy a villamosvezetői munkakörbe jelentkezők közül a munkakör betöltésére leginkább alkalmas pályázók kerüljenek kiválasztásra. Az Adatkezelő személyszállítási közfeladatára tekintettel ez nem csupán adatkezelői, hanem közérdek is, hiszen az utasok és a közlekedés egyéb résztvevői biztonságának biztosításához feltétlenül szükséges, hogy az Adatkezelő a kiválasztási folyamat során a lehető legnagyobb gondossággal járjon el a megfelelő villamosvezető jelöltek kiválasztása érdekében. Emellett az érintettnek is érdeke, hogy előzetesen, a munkaviszony létesítését megelőzően kiszűrjék azokat a körülményeket, amelyek akadályát képeznék foglalkoztatásának.

A személyes adatok kezelésére a villamosvezetői munkakörbe jelentkező alkalmasságának megállapításához szükséges mértékben kerül sor. Az érintett maga adja meg az adatait szakmai tesztek kitöltése útján, az előszűrő eredményének elbírálásához szükséges körben, és azok felhasználására is csak ebben a körben kerül sor. Az adatokat az Adatkezelő szabályozott környezetben kezeli, biztosítva, hogy azokhoz csak az arra jogosultak férhessenek hozzá. Az adatkezelés az Érintett információs önrendelkezési jogát korlátozza, hiszen személyes adataik kezelésére a hozzájárulásuk nélkül kerül sor, ez a korlátozás azonban a cél eléréséhez szükséges és arányos.

Az érintett észszerű elvárása ebben a viszonyrendszerben az lehet, hogy az Adatkezelő a személyes adatokat a cél eléréséhez szükséges ideig és mértékben kezelje, a személyes adatokhoz csak az arra jogosultsággal rendelkező személyek férhessenek hozzá, valamint, hogy az Adatkezelő a személyes adatokat szabályozott, zárt, biztonságos környezetben tárolja, továbbá, hogy érintetti jogait akadálytalanul tudja gyakorolni, az Adatkezelő belső szabályozásai ezen érintetti elvárásoknak megfelelően lettek kialakítva.

Mindezek alapján megállapítható, hogy az adatkezelés az érintett információs önrendelkezési jogára van hatással azonban azt arányosan korlátozza, az adatkezelésre csak a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig kerül sor, a személyes adatokhoz csak az arra jogosult személyek férhetnek hozzá, az érintetti jogok gyakorlása az adatkezelés során biztosított, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő szabályozott, zárt környezetben kezeli. Az adatkezelés mindezek alapján nem eredményez az érintett jogaiba történő indokolatlan vagy túlzó beavatkozást.

 

4. Az érintett személyes adatok kategóriái:

 

1.4. pont szerinti cél esetén: alap személyazonosító adatok (név, születési név, anyja neve, születési hely, születési idő) elérhetőségek (telefonszám, e-mail cím); a jövőbeni munkaviszony szempontjából lényeges, szakmai alkalmasságra vonatkozó adatok, ennek megállapítását szolgáló teszteredmények.

 

5.  Amennyiben van, személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:

 

 • toborzási, illetve elbírálási folyamatot végző szervezeti egységek, leendő munkáltatói jogkörgyakorló (pozíciót hirdető vezető), Adatkezelő Személyügyi és Humánstratégiai Osztálya.
 • az 1.4. pont szerinti cél esetén: Alpha Consult Kft., Humánerőforrás csoport

 

6. Személyes adatok tárolásának időtartama:

 

 • az álláspályázat elbírálásáig, illetve külön hozzájárulás esetén későbbi állásajánlatok érdekében 1 évig.
 • az 1.3) pont szerinti adatkezelés (toborzáshoz kapcsolódó megkeresések kezelése, megválaszolása) esetében a rögzítéstől, illetve az adatok felvételétől számított 60 napig őrzi meg Adatkezelő a hangfelvételt, illetve a megadott adatokat. Lehetőség van arra, hogy az Ön külön hozzájárulása alapján az 1.2) pont szerinti adatkezelés körében, későbbi állásajánlatok érdekében az Adatkezelő 1 évig tárolja az adatait. Erre irányuló kérelme esetén az Adatkezelő külön felveszi Önnel a kapcsolatot és biztosítja a hozzájárulás lehetőségét.
 • 1.4. pont szerinti cél esetén: A sikertelen pályázó esetében a vonatkozó tanfolyam kezdetéig, felvételt nyert pályázó esetén a tanfolyam végéig.

 

7. Az érintettek jogai és érvényesítésük rendje:

 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az alábbiak szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Az érintett jogait az Adatkezelő felé az alábbi elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja:

levelezési cím: 1980 Budapest, Pf. 11; telefonszám: +36-1/461-6500; e-mail: bkv@bkv.hu.

 

7.1.  Az adatokhoz való hozzáférés

 

Az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a személyes adatairól és a jelen Hozzájárulás 1., 3., 4., 7.2-7.4., 7.6. és a 10. pontja szerinti információkról.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be kérelmét, az információkat széles körben használt elektronikus formában kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

7.2. A személyes adatok helyesbítése

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 

7.3. A személyes adatok törlése

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késdelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett a személyes adat kezelésére adott hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az Adatkezelő a személyes adatot nem törli, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítésére, közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • népegészségügyi területet érintő közérdek alapján;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, amennyiben az érintett törléshez való joga valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

7.4. A személyes adatok kezelésének korlátozása

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az Adatkezelő az érintettet, akinek kérésére az adatkezelést korlátozták, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

7.5. A személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről, illetve kezelésének korlátozásáról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

7.6. Személyes adatok kezelése elleni tiltakozás

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozzon a jogos érdeken alapuló személyes adatkezelése ellen. Ilyen esetekben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival szemben vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

7.7. Adathordozhatóság

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán vagy szerződésen alapul; vagy az adatkezelés automatizált módon történik.

Az érintett az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása során jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

7.8. A hozzájárulás visszavonása

 

Amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, az érintett hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

8. Adatkezelésért felelős és az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

 

8.1. Adatkezelésért felelős

A BKV Zrt. az adott adatkezelési célt végrehajtó szervezeti egységei.

 

8.2. Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

Név:

dr. Valcz Tamás

Telefonszám:

+36 (1) 461-6500

E-mail cím:

adatvedelem@bkv.hu

 

 

 

 

 

 

9. Adatbiztonság:

 

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő a vonatkozó belső szabályozásai, különösen a Társasági Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, az Informatikai Biztonsági Szabályzat és az Iratkezelési Szabályzat útján gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, melyek a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, hozzájárulás esetén az adott személy rendelkezéseinek megfelelően kezeli. Az Adatkezelő biztosítja, hogy a kezelt személyes adat:

 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága),
 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás),
 • hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége),
 • változatlansága igazolható legyen (adatintegritás).

 

10. Jogorvoslat:

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

Az érintett jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan panaszt benyújtani. A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság elérhetőségei az alábbiak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +3613911400

Fax: +3613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu