BKV.hu

II.13

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igényekkel kapcsolatos koordinációs feladatokat a BKV Zrt- n belül a Társasági Kapcsolatok Iroda Ügyfélkapcsolati Osztálya látja el.

Az ügyintézésére az alábbi oldalon található általános elérhetőségek vehetők igénybe:

http://www.bkv.hu/hu/hu/egyeb_informaciok/elerhetoseg_2014

Az adatigénylésnek a BKV Zrt. nem köteles eleget tenni, ha az igénylő nem adja meg nevét, nem természetes személy igénylő esetén megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható.
Amennyiben az adatokat elektronikus levélben kéri megküldeni, szíveskedjék elektronikus levélcímét; ha pedig postai úton vagy faxon igényli, szíveskedjék levelezési címét, illetve faxszámát megadni.

Az igényelt adat részletes és egyértelmű megjelölése elősegíti az igény pontos teljesítését. Ha az adatigénylés nem egyértelmű, annak pontosítására hívjuk fel.

Ha a kért adatot a BKV Zrt. korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozta, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is.

Az adatigénylésnek a BKV Zrt. nem köteles eleget tenni abban a részben, amelyben az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be.

Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. A BKV Zrt. az adatigénylés teljesítéséért - a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) keretei között, az adatigényléssel kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatja.

Az ügyintézés határideje:

  1. Általános

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a BKV Zrt. kezelésében lévő közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az igény tudomásra jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz. Amennyiben az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, a 15 napos határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Ilyen esetben határidő meghosszabbításáról az BKV Zrt. az igénylőt az igény kézhezvételét követő 15 napon belül tájékoztatja.

Az igény megtagadásáról annak tudomásra jutásától számított 15 napon belül értesítjük a kérelmezőt.

  1. Költségtérítés esetén

 

Az igénylő a BKV Zrt. költségtérítésre vonatkozó tájékoztatásának kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkozik arról, hogy az igénylését fenntartja-e. A tájékoztatás megtételétől az igénylő nyilatkozatának BKV Zrt-hez történő beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele. Ha az igénylő az igényét fenntartja, a költségtérítést a nyilatkozat keltétől (ennek hiányában a postára adásától) számított 15 napon belül köteles a BKV Zrt.-nek az igénylő részére adott tájékoztatásában foglaltak szerint megfizetni.

Ha az adatigénylés teljesítése a BKV Zrt. alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, vagy az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, illetve a költségtérítés mértéke meghaladja az 5.000.- forintot, az adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni.

Arról, hogy az adatigénylés teljesítése a BKV Zrt. alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, illetve a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, a fizetés előzőekben meghatározott feltételeiről, határidejéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatjuk.

Az adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Valcz Tamás

 

A legutóbbi módosítás ideje: 2020.12.11