Városmajor végállomás területén lévő helyiség

AJÁNLATTÉTELI  FELHÍVÁS
Megjelenés ideje: 2013. 10. 20.
Lejárat: 2014. 01. 20.


A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1072 Budapest, Akácfa u. 15.) (a továbbiakban Ajánlatkérő) ajánlattételi felhívás útján kívánja hasznosítani az alább megjelölt ingatlant.

A bérbeadás tárgya:

Budapest, XII. Fogaskerekű vasút Városmajor végállomás területén lévő 70,7 m2 helyiség

A bérleti jogviszony létesítése a BKV Zrt. honlapján megtekinthető „Bérleti szerződés minta” szerint öt éves határozott futamidejű szerződéssel történik.

Közművek: Elektromos energia (1*10A) és víz-csatorna (igénybe vehető mennyiség 0,5 m3/nap) igénybevétele, az Ajánlatkérővel kötendő külön szerződés alapján történik.

Eredményes pályázat esetén, a nyertes Pályázó és Kiíró között létrejövő bérleti jogviszony során, Bérlőt terhelik a víz-, csatorna-, energia-, és hulladékszállítási, stb. díjak is.

A megfelelő műszaki feltételek esetén, a közművek esetleges bővítése a Bérlő feladata, saját költségén, megtérítési igény lehetősége nélkül.

A Bérlemény kialakítása, a Bérlő feladata saját költségén, megtérítési, bérbeszámítási igény nélkül.
Megtérítési igénnyel a Bérlő a szerződés megszűnésekor sem léphet fel.

A bérlemény felújítása, arculatának kialakítása csak a BKV Zrt.-vel egyeztetett módon történhet.

A Bérleményt is magába foglaló Fogaskerekű végállomás a BKV Zrt. telephelyén belül található. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy
  • a telephely területén Bérlő csak a Fogaskerekű vasút üzemidejében végezhet tevékenységet, illetve tartózkodhat. Üzemidőn kívül az állomás fizikailag lezárásra kerül.
  • Rendkívüli üzemszünet esetén, az állomás területén illetéktelen (a bérlő ügyfele) nem tartózkodhat.
  • Parkolási lehetőséget, Ajánlatkérő (bérleti jogviszony során Bérbeadó) még áruszállítási céllal sem biztosít.
  • a Fogaskerekű Vasút főbejárata előtti-melletti parkolás TILOS.
  • A bérlő tevékenysége közben keletkezett hulladék tárolására lehetőséget, illetve eszközöket, gyűjtésére és elszállítására területet Ajánlatkérő nem biztosít.
Szeszesital árusítása tilos!

Ajánlattevő vállalja, hogy bérleti jogviszony létrejötte esetén, a Fogaskerekű üzemideje alatt, a helyiségben 8 m2-t az utazóközönség rendelkezésére bocsát utasváró céllal, minden korlátozás nélkül.


Az ajánlatokat forint / hó + ÁFA összegben, a tevékenység megjelölésével várjuk. Az ajánlattevő vállalja, hogy ajánlatát 90 napig fenntartja, amely kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

Ajánlati biztosíték: 50.000,- Ft. Az érvényes ajánlattétel feltétele az ajánlati biztosíték átutalása a BKV Zrt. bankszámlájára, melyről részletes tájékoztatás a BKV Zrt. honlapján a Bérbeadás menüpont alatt, a Bérbeadáshoz kapcsolódó dokumentumok között található.

A pályázaton történő részvételből kizáró ok, ha az ajánlattevő ellen felszámolási-, vagy csődeljárás van folyamatban, továbbá végelszámolás vagy törlés alatt áll.

Egy pályázó nem adhat be ugyanarra a pályázati felhívásra több érvényes pályázatot (árajánlatot).

A benyújtott pályázatot Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja, ha nem felel meg az Ajánlattételi Felhívásban foglaltaknak.

Az ajánlatokat zárt borítékban, az ajánlat tárgyát képező ingatlan megjelölésével a BKV Zrt. Budapest, VII. Akácfa u. 15. III. emelet 311. sz. helyiségében 2014. január 20-án 12.00 óráig lehet benyújtani, egy példányban.
Az ajánlatok bontása nyilvános. A bontás időpontja: 2014. január 21-én 10.00 óra.

Kérjük, hogy ajánlatukat a "Pályázati adatlap és nyilatkozat"-on tegyék meg.
Ajánlattevő a "Pályázati adatlap és nyilatkozat" benyújtásával tudomásul veszi, hogy ezen dokumentumon általa feltüntetett e-mail címet Ajánlatkérő hivatalos értesítési címnek tekinti, és akként is kezeli. A beérkezett ajánlatok előzetes értékelése függvényében megtartásra kerülő második fordulóra (licit), Ajánlatkérő ezen e-mail címre küldött meghívóval hívja fel az érintett Ajánlattevőket.

Az ajánlatok elbírálásának szempontja a megajánlott bérleti díj mértéke.

Az ajánlattételi felhívással kapcsolatban további információkat a BKV Zrt. Ingatlanhasznosítási Csoport munkatársai a 461-6500/11069, 11462-es telefonszámon adnak.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi felhívást indokolás nélkül részben vagy egészben eredménytelennek nyilvánítsa, illetve fenntartja a jogot a bérlemény további pályázaton vagy licitáláson történő hasznosítására.