Nyugati téri autóbusz-végállomás forgalmi épületében lévő helyiség 24 m2 alapterülettel

  • 2014-02-05 08:47:38

AJÁNLATTÉTELI  FELHÍVÁS
megjelenés ideje:2014. 02. 04.

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1072 Budapest, Akácfa u. 15.) (a továbbiakban Ajánlatkérő) ajánlattételi felhívás útján kívánja hasznosítani az alább megjelölt ingatlant.

A bérbeadás tárgya:

Budapest, VI. kerület, Nyugati téri autóbusz-végállomás forgalmi épületében lévő helyiség 24 m2 alapterülettel.

A bérleti jogviszony létesítése a BKV Zrt. honlapján megtekinthető „Bérleti szerződés minta” szerint történik, öt éves, határozott futamidejű szerződéssel.
Közmű ellátás igénybevétele külön szerződés alapján történik.
Igénybe vehető mennyiség: elektromos áram 3*25 A,
                                                  víz és csatorna: 0,8 m3/nap).

Eredményes pályázat esetén, a nyertes Ajánlattevő és Ajánlatkérő között létrejövő bérleti jogviszony során, Bérlőt terhelik a víz-, csatorna-, energia-, fűtés-, és hulladékszállítási, stb. díjak is.
A megfelelő műszaki feltételek esetén, a közművek esetleges bővítése a Bérlő feladata, saját költségén, megtérítési igény lehetősége nélkül.

A bérlemény kialakításának teljes költsége az ajánlattevőt terheli, megtérítési bérbeszámítási lehetőség nélkül. Megtérítési igénnyel a Bérlő a szerződés megszűnésekor sem léphet fel.

A bérlemény felújítása, átalakítása csak a BKV Zrt.-vel egyeztetett módon történhet.

Szeszesital árusítása tilos!

Az ajánlatokat forint / hó + ÁFA összegben, a tevékenység megjelölésével várjuk. Az ajánlattevő vállalja, hogy ajánlatát 90 napig fenntartja, amely kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

Ajánlati biztosíték: 50.000,- Ft. Az érvényes ajánlattétel feltétele az ajánlati biztosíték átutalása a BKV Zrt. bankszámlájára, melyről részletes tájékoztatás a BKV Zrt. honlapján a Bérbeadás menüpont alatt, a Bérbeadáshoz kapcsolódó dokumentumok között található.

A pályázaton történő részvételből kizáró ok, ha az ajánlattevő ellen felszámolási-, vagy csődeljárás van folyamatban, továbbá végelszámolás vagy törlés alatt áll.

Egy pályázó nem adhat be ugyanarra a pályázati felhívásra több érvényes pályázatot (árajánlatot).

A benyújtott pályázatot Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja, ha nem felel meg az Ajánlattételi Felhívásban foglaltaknak.

Kérjük, hogy ajánlatukat a "Pályázati adatlap és nyilatkozat"-on tegyék meg.
Ajánlattevő a "Pályázati adatlap és nyilatkozat" benyújtásával tudomásul veszi, hogy ezen dokumentumon általa feltüntetett e-mail címet Ajánlatkérő hivatalos értesítési címnek tekinti, és akként is kezeli. A beérkezett ajánlatok előzetes értékelése függvényében megtartásra kerülő második fordulóra (licit), Ajánlatkérő ezen e-mail címre küldött meghívóval hívja fel az érintett Ajánlattevőket.

Az ajánlatokat zárt borítékban, az ajánlat tárgyát képező ingatlan megjelölésével a BKV Zrt. Budapest, VII. Akácfa u. 15. III. emelet 311. sz. helyiségében 2014. március 3-án 12.00 óráig lehet benyújtani, egy példányban.

Az ajánlatok bontása nyilvános. A bontás időpontja: 2014. március 4-én. 10 óra.

Az ajánlatok elbírálásának szempontja a megajánlott bérleti díj mértéke.

Az ajánlattételi felhívással kapcsolatban további információkat a BKV Zrt. Ingatlanhasznosítási Csoport munkatársai a 461-6500/11462, 11069-es telefonszámon adnak.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi felhívást indokolás nélkül részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítsa, illetve fenntartja a jogot az épület további pályázaton vagy licitáláson történő hasznosítására