Lobogó utcai (József A. lakótelep) pavilon

AJÁNLATTÉTELI  FELHÍVÁS
megjelenés ideje: 2013. 12. 20.
Lejárat: 2014. 01. 20.

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1072 Budapest, Akácfa u. 15.) (a továbbiakban Ajánlatkérő) ajánlattételi felhívás útján kívánja hasznosítani az alább megjelölt ingatlant.

A bérbeadás tárgya:

Budapest, IX. Lobogó utcai (József A. lakótelep) autóbusz végállomás, 37 m2-es pavilon

Közművek:
Víz-csatorna közmű ellátás igénybevétele az Ajánlatkérővel kötött külön szerződés alapján. Az igénybe vehető mennyiség 1,6 m3/nap.

Elektromos energia igénybevétele, az Ajánlatkérővel kötött külön szerződés alapján. A jelenlegi terhelhetőség 3*32A (20kW).
Igény esetén, a rendszer bővítése a Bérlő feladata saját költségén, a közmű szolgáltatóval közvetlenül kötött szerződés alapján.

A bérleti jogviszony létesítése a BKV Zrt. honlapján megtekinthető  „Bérleti szerződés minta” szerint, történik. A bérlemény kialakításának teljes költsége az ajánlattevőt terheli, bérbeszámítási, megtérítési lehetőség nélkül. Megtérítési igényt Bérlő a szerződést megszűnését követően sem támaszthat.
A pavilon felújítása, arculatának kialakítása csak a BKV Zrt.-vel egyeztetett módon történhet.

Szeszesital árusítása tilos!

 A bérlemény a Bp. IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületen helyezkedik el. Ajánlattevő a mindenkori közterület-használati díj megfizetését vállalja. A díj jelenleg 47.780,-Ft/hónap+ÁFA

Az ajánlatokat forint / hó + ÁFA összegben, a tevékenység megjelölésével várjuk. Az Ajánlattevő vállalja, hogy ajánlatát 90 napig fenntartja, amely kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

Ajánlati biztosíték: 50.000,- Ft. Az érvényes ajánlattétel feltétele az ajánlati biztosíték átutalása a BKV Zrt. bankszámlájára, melyről részletes tájékoztatás a BKV Zrt. honlapján a Bérbeadás menüpont alatt, a Bérbeadáshoz kapcsolódó dokumentumok között található.

A pályázaton történő részvételből kizáró ok, ha az ajánlattevő ellen felszámolási-, vagy csődeljárás van folyamatban, továbbá végelszámolás vagy törlés alatt áll.

Az ajánlatokat zárt borítékban, az ajánlat tárgyát képező ingatlan megjelölésével a BKV Zrt. Budapest, VII. Akácfa u. 15. III. emelet 311. sz. helyiségében 2014. január 20-án 12.00 óráig lehet benyújtani, egy példányban.
Az ajánlatok bontása nyilvános. A bontás időpontja: 2014. január 21-én 10.00 óra.

Kérjük, hogy ajánlatukat a "Pályázati adatlap és nyilatkozat"-on tegyék meg.

Ajánlattevő a "Pályázati adatlap és nyilatkozat" benyújtásával tudomásul veszi, hogy ezen dokumentumon általa feltüntetett e-mail címet Ajánlatkérő hivatalos értesítési címnek tekinti, és akként is kezeli. A beérkezett ajánlatok előzetes értékelése függvényében megtartásra kerülő második fordulóra (licit), Ajánlatkérő ezen e-mail címre küldött meghívóval hívja fel az érintett Ajánlattevőket.

Egy pályázó nem adhat be ugyanarra a pályázati felhívásra több érvényes pályázatot (árajánlatot).

A benyújtott pályázatot Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja, ha nem felel meg az Ajánlattételi Felhívásban foglaltaknak.

Az ajánlatok elbírálásának szempontja a megajánlott bérleti díj mértéke.

Az ajánlattételi felhívással kapcsolatban további információkat a BKV Zrt. Ingatlanhasznosítási Csoport munkatársai a 461-6500/11069, 11462-es telefonszámon adnak.

Az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi felhívást indokolás nélkül részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítsa, illetve fenntartja a jogot a bérlemény további pályázaton vagy licitáláson történő hasznosítására.