Kerepesi út - Ifjúság útja sarkán található fedett utasváró épületben helyiség 42 m2 alapterülettel

Lejárat: 2014. 01. 20.

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1072 Budapest, Akácfa u. 15.) (a továbbiakban: Ajánlatkérő) ajánlattételi felhívás útján kívánja hasznosítani az alább megjelölt ingatlant.

A bérbeadás tárgya:


Budapest, XIV. kerület, Kerepesi út – Ifjúság útja sarkán található fedett utasváró épületben (77-es trolibusz-végállomás) lévő helyiség 42 m2 alapterülettel.
 
A bérleti jogviszony létesítése a mellékelt „Bérleti szerződés minta” szerint, öt éves határozott idejű szerződés szerint történik.
A bérlemény kialakításának teljes költsége az ajánlattevőt terheli, bérbeszámítási lehetőség nélkül. A bérlemény felújítása, arculatának kialakítása csak a BKV Zrt.-vel egyeztetett módon történhet.
Közművek: Az elektromos energia, valamint a víz-, és csatornahasználat igénybevétele az Ajánlatkérővel külön megkötött szerződés alapján történik.
Az igénybe vehető elektromos energia: 3x16A
Víz-, és csatornahasználat igénybe vehető mennyisége: 0,5 m3/nap.
A nyertes ajánlattevőnek a bérleti és közüzemi díjon felül a Budapest, XIV. kerület területére érvényes mindenkori közterület használati díjat is meg kell fizetnie, amelynek jelenlegi mértéke 4.000,- Ft/m2/hónap.

A megfelelő műszaki feltételek esetén, a közművek esetleges bővítése a Bérlő feladata, saját költségén, megtérítési igény lehetősége nélkül.

Szeszesital árusítása tilos!

Az ajánlatokat forint / hó + ÁFA összegben, a tevékenység megjelölésével várjuk. Az ajánlattevő vállalja, hogy ajánlatát 90 napig fenntartja, amely kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

Ajánlati biztosíték: 50.000,- Ft. Az érvényes ajánlattétel feltétele az ajánlati biztosíték átutalása a BKV Zrt. bankszámlájára, melyről részletes tájékoztatás a BKV Zrt. honlapján a Bérbeadás menüpont alatt, a Bérbeadáshoz kapcsolódó dokumentumok között található.

A pályázaton történő részvételből kizáró ok, ha az ajánlattevő ellen felszámolási-, vagy csődeljárás van folyamatban, továbbá végelszámolás vagy törlés alatt áll.

Kérjük, hogy ajánlatukat a "Pályázati adatlap és nyilatkozat"-on tegyék meg.
Ajánlattevő a "Pályázati adatlap és nyilatkozat" benyújtásával tudomásul veszi, hogy ezen dokumentumon általa feltüntetett e-mail címet az Ajánlatkérő hivatalos értesítési címnek tekinti, és akként is kezeli. A beérkezett ajánlatok előzetes értékelése függvényében megtartásra kerülő második fordulóra (licit), Ajánlatkérő ezen e-mail címre küldött meghívóval hívja fel az érintett Ajánlattevőket.

Az ajánlatokat zárt borítékban, az ajánlat tárgyát képező ingatlan megjelölésével a BKV Zrt. Budapest, VII. Akácfa u. 15. III. emelet 311. sz. helyiségében 2014. január 20-án 12.00 óráig lehet benyújtani, egy példányban.
Az ajánlatok bontása nyilvános. A bontás időpontja: 2014. január 21-én 10.00 óra.

Az ajánlattételi felhívással kapcsolatban további információkat a BKV Zrt. Ingatlanhasznosítási Csoport munkatársai a 461-6500/11462, 11069-es telefonszámon adnak.

Az ajánlatok elbírálásának szempontja a megajánlott bérleti díj mértéke.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi felhívást indokolás nélkül részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítsa, illetve fenntartja a jogot a bérlemény további pályázaton vagy licitáláson történő hasznosítására.