Kerepesi út 29/C. sz. alatti épületben elhelyezkedő helyiség.

AJÁNLATTÉTELI  FELHÍVÁS
Megjelenés ideje: 2013. 12. 20.
Lejárat: 2014. 01. 20.


A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1072 Budapest, Akácfa u. 15.) (a továbbiakban: Ajánlatkérő) ajánlattételi felhívás útján kívánja hasznosítani az alább megjelölt ingatlant.

A bérbeadás tárgya:

Budapest VIII. kerület Kerepesi út 29/C. sz. alatti épületben elhelyezkedő, I. emelet 138. számú, 32,7 m2 alapterületű helyiség.
A bérleti jogviszony létesítése a mellékelt „Bérleti szerződés minta” szerint történik.
 
Az ingatlan kizárólag egészségügyi, valamint gyógyászati jellegű tevékenység végzése céljából bérelhető!

A Bérlemény kialakítása, a Bérlő feladata saját költségén, megtérítési, bérbeszámítási igény nélkül. Megtérítési igénnyel a Bérlő a szerződés megszűnésekor sem léphet fel.

A bérlemény felújítása, átalakítása csak a BKV Zrt.-vel egyeztetett módon történhet.

A közmű igénybevétel mérésére szolgáló eszközök (almérők) szükség szerinti telepítése Bérlő feladata, saját költségén, megtérítési igény lehetősége nélkül.

Eredményes pályázat esetén, a nyertes Ajánlattevő és Ajánlatkérő között létrejövő bérleti jogviszony során, a Bérlő saját beruházásában elvégzett műszaki feltételek megteremtése alapján, külön megkötendő szerződés szerint Bérlőt terhelik a víz-, csatorna-, energia-, fűtés-, és hulladékszállítási, stb. díjak is.

A bérleti jogviszony létesítése a mellékelt „Bérleti szerződés minta” szerint történik, öt éves határozott idejű szerződéssel!

Az ajánlatokat forint / hó + ÁFA összegben, a tevékenység megjelölésével várjuk.

Ajánlati biztosíték: 50.000,- Ft. Az érvényes ajánlattétel feltétele az ajánlati biztosíték átutalása a BKV Zrt. bankszámlájára, melyről részletes tájékoztatás a BKV Zrt. honlapján a Bérbeadás menüpont alatt, a Bérbeadáshoz kapcsolódó dokumentumok között található.

A pályázaton történő részvételből kizáró ok, ha az ajánlattevő ellen felszámolási-, vagy csődeljárás van folyamatban, továbbá végelszámolás vagy törlés alatt áll.

Egy ajánlattevő nem adhat be ugyanarra a Ajánlattételi felhívásra több érvényes ajánlatot.

A benyújtott ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja, ha nem felel meg az Ajánlattételi Felhívásban foglaltaknak.

Kérjük, hogy ajánlatukat a "Pályázati adatlap és nyilatkozat"-on tegyék meg.

Ajánlattevő a „Pályázati adatlap és nyilatkozat” benyújtásával tudomásul veszi, hogy ezen dokumentumon általa feltüntetett e-mail címet Ajánlatkérő hivatalos értesítési címnek tekinti, és akként is kezeli. A beérkezett ajánlatok előzetes értékelése függvényében megtartásra kerülő második fordulóra (licit), Ajánlatkérő ezen e-mail címre küldött meghívóval hívja fel az érintett Ajánlattevőket.

Az Ajánlattevő vállalja, hogy ajánlatát 90 napig fenntartja, amely kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

Az ajánlattételi felhívással kapcsolatban további információkat a BKV Zrt. Vagyonhasznosítási Csoport munkatársai a 461-6500/11069, illetve /11462-es telefonszámon adnak.

Az ajánlatokat zárt borítékban, az ajánlat tárgyát képező ingatlan megjelölésével a BKV Zrt. Budapest, VII. Akácfa u. 15. III. emelet 311. sz. helyiségében 2014. január 20-án 12.00-óráig lehet benyújtani, egy példányban.
Az ajánlatok bontása nyilvános. A bontás időpontja: 2014. január 21.-én 10.00 óra.

Az ajánlatok elbírálásának szempontja a megajánlott bérleti díj mértéke.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi felhívást indokolás nélkül részben vagy egészben eredménytelennek nyilvánítsa, illetve fenntartja a jogot az épület további pályázaton vagy licitáláson történő hasznosítására.