Ingatlan-csomag üzletlánc kialakítására

  • 2014-02-04 08:08:09

Untitled Document

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Ingatlan bérbeadására
megjelenés ideje: 2014. február 03.

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1072 Budapest, Akácfa utca 15.) (továbbiakban: Kiíró) nyilvános, kétfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában lévő alábbi ingatlan együttesen, egy csomagban történő bérbeadására.

 

Utca, házszám

Üzem

Terület (m2)

Víz/ csatorna/nap

Gáz

Áram

Közterület-használati díj (Ft/hó)

Helyi adó (Ft/m2/év)

I.

Batthyány téri aluljáró

HÉV

14,40

0,2 m3

-

1x10A

-

1.558

I.

Batthyány téri aluljáró

HÉV

14,40

-

-

3x10A

-

1.558

III.

Árpád híd megálló

HÉV

20,50

0,5 m3

-

ELMÜ

65.000

1.550

V.

Kossuth téri megálló

Metró

10,00

-

-

1x16A

-

1.625

V.

Arany János utca, felszín

Metró

14,70

-

-

1x16A

-

1.625

 

A pályázat beadásának helye, határideje:
BKV Zrt. 1072 Budapest, Akácfa utca 15. 311 sz. helység
2014. február 24.-én 1000-1200 óra között


A pályázaton való részvétel egyik feltétele a 1.500.000,- Ft, azaz Egymillió-ötszázezer forint összegű ajánlati biztosíték Kiíró Budapest Banknál vezetett 10102093-01671903-07000004 számú számlájára a pályázat beadási határidejét megelőző napig történő befizetése. A befizetésnél megjegyzésként kell feltüntetni a pályázó nevét, valamint a „Ajánlati biztosíték ingatlancsomagra” szöveget. A befizetett ajánlati biztosíték a pályázat győztese esetében a bérleti szerződés szerinti óvadékba beszámításra kerül. A Kiíró az ajánlati biztosíték után nem fizet kamatot.

Pályázatot benyújtani kizárólag Kiíró által készített és Kiíró www.bkv.hu internetes honlapján elérhető Pályázati Adatlapon, a meghirdetett ingatlancsomagban szereplő valamennyi ingatlanra együttesen lehet.

A pályázati eljárással, a jelentkezéssel és az ingatlanok megtekintési lehetőségével kapcsolatban további információval szolgál: A BKV Zrt. Ingatlanhasznosítási csoport munkatársai a 461-6500/11069 és /11462 telefonszámokon, munkanapokon 9-15 óra között.


Az ingatlancsomagra a Kiíró 7 éves, határozott időtartamú bérleti szerződést köt a pályázat győztesével.

Az ingatlant terhelő helyi adó és közterülethasználati díj összege a megajánlott bérleti díjon felül a bérlőt terheli, melynek 2013. évi értékét a fenti táblázat tartalmazza. A díjak a későbbiekben változhatnak a helyi rendeleteknek megfelelően!

Kiíró a fenti táblázatban megjelölt közműveket tudja rendelkezésre bocsátani, de Bérlőt terhelik a BKV Zrt.-vel vagy a közszolgáltatókkal megkötendő külön szerződés alapján a víz-, csatorna-, energia-, és szemétszállítás stb. díjak is. Kiíróval kötendő közüzemi szerződés minta a Felhívás melléklete, mely megkötésére a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg kell sor kerüljön.

Pályázónak ajánlatához a bérleményekre vonatkozó látványtervet kell mellékelnie. A látványtervnek tartalmaznia kell a bérbe venni kívánt épület, helység külső megjelenését. A látványterv 25%-os súllyal a pályázat értékelési szempontját képezi, és a pályázat győztese - a pályázat eredményhirdetése során tett kiegészítésekkel befogadott - látványtervének megfelelően kell kialakítania a bérlemény megjelenését.
A bérleményt a pályázat során elfogadott látványtervnek megfelelően kell kialakítani. Ez a Bérlő feladata saját költségén, megtérítési igény nélkül, úgy, hogy a szerződés megszűnésekor a Bérlő nem támaszthat semmilyen megtérítési igényt. Ezen kötelezettség teljesítésére óvadékot köt ki a Kiíró a szerződésben. Az óvadék összegének el kell érnie a kialakítás becsült költségének legalább 30%-át. Amennyiben a Bérlő a szerződésben kikötött határidőben nem végzi el vagy a bérlemény kialakított megjelenése jelentősen eltér a látványtervtől, úgy azt Kiíró szerződésszegésnek tekinti és ezenfelül Bérbeadót az óvadék is megilleti.

A bérleményekben a bérleti szerződés keretében az alábbi tevékenységek gyakorlására nem lehetséges:
a)         közerkölcsöt sértő tevékenység (szex-shop, peep show, stb.) gyakorlása,
b)         pénznyerő automaták működtetése,
c)         a környezetet aránytalanul szennyező tevékenység folytatása,
d)        a környezet zajszintjét jelentősen emelő, illetve az utasforgalmi létesítményekben működtetett hangosbemondó-rendszer érthetőségét zavaró zajjal járó tevékenység gyakorlása.
e)         peronokon és utasterekben folytatott, asztalokról vagy egyéb mobil eszközökről (kivéve az ideiglenes, promóciós jellegű és kifejezetten az utasforgalomhoz kapcsolódó árusítást) történő árusítás, függetlenül a forgalmazott termékektől.
f)         dohány és alkohol termékek árusítása.
A pályáztatás során – a közszolgáltatási szempontokat és az utazóközönség szélesebb körű kiszolgálása érdekében Kiíró előnyben részesíti azt a pályázatot, amely közszolgáltatáshoz kapcsolódó közérdekű szolgáltatások, vagy jegyek értékesítését vállalja, illetve további előny, ha ezen tevékenység(ek)el kapcsolatos referenciája is van. Az értékelés során ezen szempontot 10%-os súllyal veszi figyelembe a Kiíró.

 

Kiíró előbérleti jogot biztosít a pályázat nyertesének a bérleti szerződés lejáratát követő ismételt pályáztatás esetére az alábbiak szerint.
A pályázat nyertesét akkor illeti meg az előbérleti jog, ha ő is részt vesz az ismételt pályázaton, és legalább a bérleti szerződésének lejáratakor érvényes bérleti díj összegének 85%-át elérő díj ajánlatot nyújt be, valamint ha a szerződés lejáratát megelőző 18 hónapban nem volt 15 napot meghaladó, lejárt tartozása. Ha ezen feltételnek eleget tesz, akkor a ő lesz jogosult a pályázat győztese helyébe lépni, ha nem ő a pályázat győztese.

 

A pályázat értékelési szempontjai:

  1. a megajánlott bérleti díj nagysága, maximum 100 pont (65% súllyal);
  2. látványterv, maximum 100 pont (25% súllyal)
  3. közszolgáltatáshoz kapcsolódó szolgáltatás, jegyárusítás, maximum 100 pont (10% súllyal).

 

Az értékelésnél az egyes szempontok esetében legmagasabb ajánlat kapja a maximális pontot, míg a sorrendben utána következőek lineárisan arányosan kevesebbet.
A legmagasabbra értékelt ajánlat: az egyes szempontokra adott pontok és az adott értékelési szempont súlyarányának szorzataként számított összes pontszám alapján elért legmagasabb pontszámot elért pályázó ajánlata.

 

Második fordulóra (licitálásra) kerül sor, ha a legmagasabbra értékelt és az azt követő érvényes ajánlat(ok) közötti különbség nem haladja meg a 10%-ot. A második fordulóra Kiíró a pályázó által megadott postai címre, e-mail címre küldött meghívóval hívja fel az érintett pályázókat.

 

A pályázatok bontására közvetlenül a beadási határidőt követően kerül sor, mely nyilvános, így a Kiíró képviselőin kívül azon a pályázók is részt vehetnek.

 

A benyújtott pályázatot Kiíró érvénytelennek nyilvánítja, ha nem felel meg a Pályázati Felhívásban foglaltaknak. Kiíró hiánypótlásra kizárólag a Kiíró által kiküldött hiánypótlási felhívással biztosít lehetőséget. Aki a hiánypótlási felhívásban megjelölt hiányokat nem pótolja, vagy a hiánypótlási felhívásban megjelölt határidőn túl pótolja, annak a pályázatát érvénytelenné nyilvánítja Kiíró. Nem pótolhatóak az alábbi hiányosságok, azaz a benyújtott pályázat azonnali érvénytelenségét okozzák:

  • nem jelöl meg egyértelmű díjajánlatot, vagy azt egy másik pályázóéhoz köti;
  • nem fizette be a Kiíró bankszámlájára a megjelölt határidőig az ajánlati biztosítékot;
  • nem a cégképviseletre feljogosított (vagy cégjegyzésre jogosult, avagy ilyen személytől származó meghatalmazással rendelkező) személy nyújtotta be az ajánlatot.

 

Egy pályázó nem adhat be ugyanarra a pályázati felhívásra több érvényes pályázatot (árajánlatot). Amennyiben mégis több ajánlatot nyújt be azok mindegyike érvénytelen.

A pályázat eredményhirdetésére a pályázatok beadását követő 90 napon belül, írásban kerül sor.

 

Pályázónak pályázatában nyilatkoznia kell, hogy nem áll-e végelszámolás, felszámolási eljárás, vagy csődeljárás alatt, törlés alatt, nem folyik ellene végrehajtási eljárás továbbá nincs-e és a pályázatot megelőz egy évben nem volt 15 napot meghaladó lejárt, a Kiíróval szemben fennálló kötelezettsége, illetve nem áll-e perben a Kiíróval illetve nem, vagy nem volt tulajdonosa, tisztségviselője olyan gazdasági társaságnak, amelynek kiegyenlítetlen, lejárt tartozása van vagy maradt fenn a Kiíróval szemben és nincs adótartozása az állami adóhatóság felé. Annak a pályázónak, aki a fenti feltételek alá esik, a pályázatát érvénytelennek kell nyilvánítani.

 

Kiíró a Pályázati Felhívást indoklás és költségtérítés nélkül visszavonhatja a pályázatbeadás határidejéig, valamint szintén indoklás és költségtérítés nélkül jogosult a pályázatbeadás napját megelőző 5. napig kiegészíteni, illetve módosítani.
A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

                                            

Batthyány tér aluljáró 14,4 m2 helyiség

 

H5 HÉV Árpád híd állomás 20,5 m2 helyiség

Bp. V. ker. Kossuth téri metróállomás 10 m2 helyiség

M3 Arany J. u. felszín 14,7m2 pavilon