H9 HÉV vonal Csömör HÉV végállomás, 902/7 helyrajzi számú területéből 20 m2-es nagyságú terület-rész

AJÁNLATTÉTELI  FELHÍVÁS

Megjelenés ideje: 2013. 12 19.
Lejárat: 2014. 01. 20.

 

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1072 Budapest, Akácfa u. 15.) (a továbbiakban Ajánlatkérő) ajánlattételi felhívás útján kívánja hasznosítani az alább megjelölt ingatlant.

 

A bérbeadás tárgya:

 

H9 HÉV vonal Csömör HÉV végállomás, 902/7 helyrajzi számú területéből 20 m2-es nagyságú terület-rész

 

A bérbeadás tárgyát kizárólag a TERÜLET jelenti, a rajta jelenleg elhelyezkedő épület harmadik személy tulajdonát képezi!  

 

A bérleti jogviszony létesítése a BKV Zrt. honlapján megtekinthető „Bérleti szerződés minta” szerint történik, öt éves, határozott futamidejű szerződéssel.

 

Közmű hozzáférést az Ajánlatkérő nem biztosít.

 

A bérlemény kialakításának teljes költsége az Bérlőt terheli, bérbeszámítási, megtérítési lehetőség nélkül.

Megtérítési igényt Bérlő a szerződés megszűnése esetén támaszthat. A bérlemény arculatának kialakítása csak a BKV Zrt.-vel egyeztetett módon történhet.

 

A területen lévő felépítmény esetleges elbontása kitolhatja a megkötött bérleti szerződés hatálybalépésnek idejét.

 

A tevékenységi kör megválasztásánál kötelező figyelembe venni a „HÉV területeinek aktív részvételű kereskedelmi célú igénybevételére” tárgyú utasítás 49./ pontját, amely utasítás a honlapon megtekinthető.

 

Szeszesital árusítása tilos!

 

Az ajánlatokat forint / hó + ÁFA összegben, a tevékenység megjelölésével várjuk. Az ajánlattevő vállalja, hogy ajánlatát 90 napig fenntartja, amely kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

 

A pályázaton történő részvételből kizáró ok, ha az ajánlattevő ellen felszámolási-, vagy csődeljárás van folyamatban, továbbá végelszámolás vagy törlés alatt áll.

 

Az ajánlatokat zárt borítékban, az ajánlat tárgyát képező ingatlan megjelölésével a BKV Zrt. Budapest, VII. Akácfa u. 15. III. emelet 311. sz. helyiségében 2014. január 20-án 12.00 óráig lehet benyújtani, egy példányban.

Az ajánlatok bontása nyilvános. A bontás időpontja: 2014. január 21-én 10.00 óra.

 

Kérjük, hogy ajánlatukat a „Pályázati adatlap és nyilatkozat”-on tegyék meg.

 

Ajánlattevő a „Pályázati adatlap és nyilatkozat” benyújtásával tudomásul veszi, hogy ezen dokumentumon általa feltüntetett e-mail címet Ajánlatkérő hivatalos értesítési címnek tekinti, és akként is kezeli. A beérkezett ajánlatok előzetes értékelése függvényében megtartásra kerülő második fordulóra (licit), Ajánlatkérő ezen e-mail címre küldött meghívóval hívja fel az érintett Ajánlattevőket.

 

Az ajánlatok elbírálásának szempontja a megajánlott bérleti díj mértéke.

 

Az ajánlattételi felhívással kapcsolatban további információkat a BKV Zrt. Ingatlanhasznosítási Csoport munkatársai a 461-6500/11069, 11462-es telefonszámon adnak.

 

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi felhívást indokolás nélkül részben vagy egészben eredménytelennek nyilvánítsa, illetve fenntartja a jogot a bérlemény további pályázaton vagy licitáláson történő hasznosítására.