H9 HÉV vonal Csömör HÉV végállomás 26 m2-es nagyságú terület-része


AJÁNLATTÉTELI  FELHÍVÁS
Megjelenés ideje: 2013. 10. 2.
Lejárat: 2013. 11. 04.


A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1072 Budapest, Akácfa u. 15.) ajánlattételi felhívás útján kívánja hasznosítani az alább megjelölt ingatlant.

A bérbeadás tárgya:

H9 HÉV vonal Csömör HÉV végállomás, 902/7 helyrajzi számú területéből 26 m2-es nagyságú terület-rész

A bérbeadás tárgyát kizárólag a TERÜLET jelenti, a rajta jelenleg elhelyezkedő, vegyes élelmiszer bolt funkciójú felépítmény harmadik személy tulajdonát képezi! 

A bérleti jogviszony létesítése a mellékelt „Bérleti szerződés minta” szerint történik.

Közmű hozzáférést az Ajánlatkérő nem biztosít.

A bérlemény kialakításának teljes költsége az ajánlattevőt terheli, bérbeszámítási lehetőség nélkül, arculatának kialakítása csak a BKV Zrt.-vel egyeztetett módon történhet.
 
A területen lévő felépítmény esetleges elbontása kitolhatja a megkötött bérleti szerződés hatálybalépésnek idejét.

A tevékenységi kör megválasztásánál kötelező figyelembe venni a „HÉV területeinek aktív részvételű kereskedelmi célú igénybevételére” tárgyú utasítás 49./ pontját, amely utasítás a honlapon megtekinthető.

Szeszesital árusítása tilos!

Az ajánlatokat forint / hó + ÁFA összegben, a tevékenység megjelölésével várjuk. Az ajánlattevő vállalja, hogy ajánlatát 90 napig fenntartja, amely kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

A pályázaton történő részvételből kizáró ok, ha az ajánlattevő ellen felszámolási-, vagy csődeljárás van folyamatban, továbbá végelszámolás vagy törlés alatt áll.

Az ajánlatokat zárt borítékban, az ajánlat tárgyát képező ingatlan megjelölésével a BKV Zrt. Budapest, VII. Akácfa u. 15. III. emelet 311. sz. helyiségében 2013. november 4-én 12.00 óráig lehet benyújtani, egy példányban.

Kérjük, hogy ajánlatukat a "Pályázati adatlap és nyilatkozat"-on tegyék meg.

Ajánlattevő a „Pályázati adatlap és nyilatkozat” benyújtásával tudomásul veszi, hogy ezen dokumentumon általa feltüntetett e-mail címet Ajánlatkérő hivatalos értesítési címnek tekinti, és akként is kezeli. A beérkezett ajánlatok előzetes értékelése függvényében megtartásra kerülő második fordulóra (licit), Ajánlatkérő ezen e-mail címre küldött meghívóval hívja fel az érintett Ajánlattevőket.

Az ajánlatok bontása nyilvános. A bontás időpontja: 2013. november 5-én 10.00 óra.

Az ajánlatok elbírálásának szempontja a megajánlott bérleti díj mértéke.

Az ajánlattételi felhívással kapcsolatban további információkat a BKV Zrt. Ingatlanhasznosítási Csoport munkatársai a 461-6500/11069, 11462-es telefonszámon adnak.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi felhívást indokolás nélkül részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítsa, illetve fenntartja a jogot a bérlemény további pályázaton vagy licitáláson történő hasznosítására.