H5 HÉV vonal Árpád híd állomáson található állomásépület 22 m2 nagyságú része

AJÁNLATTÉTELI  FELHÍVÁS

megjelenés ideje: 2013. 12. 20.
Lejárat: 2014. 01. 20.

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1072 Budapest, Akácfa u. 15.) (a továbbiakban Ajánlatkérő) ajánlattételi felhívás útján kívánja hasznosítani az alább megjelölt ingatlant.

 

A bérbeadás tárgya:

 

H5 HÉV vonal Árpád híd állomáson található állomásépület 22 m2 nagyságú része.

 

Közművek: Víz-, és csatornahasználat hozzáférés igénybevétele az Ajánlatkérővel kötött szerződés alapján (igénybe vehető mennyiség: 0,2 m3/nap).

Az Ajánlatkérő elektromos energia hozzáférést nem biztosít, annak biztosítása Bérlő feladata a szolgáltatóval közvetlenül kötött szerződés alapján.

 

Eredményes pályázat esetén, a nyertes pályázó és Ajánlatkérő között létrejövő bérleti jogviszony során, Bérlőt terhelik a közszolgáltatókkal megkötendő külön szerződés alapján az energia-, és szemétszállítás stb. díjak is.

A megfelelő műszaki feltételek esetén, a közművek esetleges bővítése a Bérlő feladata, saját költségén, megtérítési igény lehetősége nélkül.

A Bérlemény kialakítása, a Bérlő feladata saját költségén, megtérítési, bérbeszámítási igény nélkül.

Megtérítési igénnyel a Bérlő a szerződés megszűnésekor sem léphet fel.

 A pavilon felújítása, arculatának kialakítása csak a BKV Zrt.-vel egyeztetett módon történhet.

 

A bérlemény az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületen helyezkedik el. Ajánlattevő a mindenkori közterület-használati díj megfizetését vállalja. A díj jelenleg 64.945,-Ft/hónap+ÁFA

 

A tevékenységi kör megválasztásánál kötelező figyelembe venni a „HÉV területeinek aktív részvételű kereskedelmi célú igénybevételére” tárgyú utasítás 49./ pontját, amely utasítás a BKV Zrt. honlapján megtekinthető.

 

Szeszesital árusítása tilos!

 

A bérleti jogviszony létesítése a BKV Zrt. honlapján megtekinthető „Bérleti szerződés minta” szerint történik, öt éves határozott idejű szerződéssel.

 

Az ajánlatokat forint / hó + ÁFA összegben, a tevékenység megjelölésével várjuk. Az ajánlattevő vállalja, hogy ajánlatát 90 napig fenntartja, amely kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

 

Ajánlati biztosíték: 50.000,- Ft. Az érvényes ajánlattétel feltétele az ajánlati biztosíték átutalása a BKV Zrt. bankszámlájára, melyről részletes tájékoztatás a BKV Zrt. honlapján a Bérbeadás menüpont alatt, a Bérbeadáshoz kapcsolódó dokumentumok között található.

 

A pályázaton történő részvételből kizáró ok, ha az ajánlattevő ellen felszámolási-, vagy csődeljárás van folyamatban, továbbá végelszámolás vagy törlés alatt áll.

Egy pályázó nem adhat be ugyanarra a pályázati felhívásra több érvényes pályázatot (árajánlatot).

 

A benyújtott pályázatot Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja, ha nem felel meg a Ajánlattételi Felhívásban foglaltaknak.

 

Az ajánlatokat zárt borítékban, az ajánlat tárgyát képező ingatlan megjelölésével a BKV Zrt. Budapest, VII. Akácfa u. 15. III. emelet 311. sz. helyiségében 2014. január 20-án 12.00 óráig lehet benyújtani, egy példányban.

Az ajánlatok bontása nyilvános. A bontás időpontja: 2014. január 21-én 10.00 óra.

 

Kérjük, hogy ajánlatukat a „Pályázati adatlap és nyilatkozat”-on tegyék meg.

Ajánlattevő a „Pályázati adatlap és nyilatkozat” benyújtásával tudomásul veszi, hogy ezen dokumentumon általa feltüntetett e-mail címet Ajánlatkérő hivatalos értesítési címnek tekinti, és akként is kezeli. A beérkezett ajánlatok előzetes értékelése függvényében megtartásra kerülő második fordulóra (licit), Ajánlatkérő ezen e-mail címre küldött meghívóval hívja fel az érintett Ajánlattevőket.

 

Az ajánlatok elbírálásának szempontja a megajánlott bérleti díj mértéke.

 

Az Ajánlattételi felhívással kapcsolatban további információkat a BKV Zrt. Ingatlanhasznosítási Csoport munkatársai a 461-6500/11069, 11462-es telefonszámon adnak.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi felhívást indokolás nélkül részben vagy egészben eredménytelennek nyilvánítsa, illetve fenntartja a jogot a bérlemény további pályázaton vagy licitáláson történő hasznosítására.