Gödöllői HÉV vonal (H8) Zsófialiget HÉV állomás épületének 18 m2 alapterületű része

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1072 Budapest, Akácfa u. 15.) ajánlattételi felhívás útján kívánja hasznosítani az alább megjelölt ingatlant.

 

A bérbeadás tárgya:

 

Gödöllői HÉV vonal (H8) Zsófialiget HÉV állomás épületének 18 m2 alapterületű része.

A bérleti jogviszony létesítése a mellékelt „Mintaszerződés” szerint történik.

Közművek:

Víz-csatorna közmű ellátás igénybevétele az Ajánlatkérővel kötött külön szerződés alapján. Az igénybe vehető mennyiség 1 m3/nap.

Elektromos energia biztosítása Bérlő feladata, az igényelt mennyiségre vonatkozóan a Szolgáltatóval közvetlenül kötött megállapodás alapján. 

 A bérlemény kialakításának teljes költsége az ajánlattevőt terheli, bérbeszámítási lehetőség nélkül. A pavilon felújítása, arculatának kialakítása csak a BKV Zrt.-vel egyeztetett módon történhet.

A tevékenységi kör megválasztásánál kötelező figyelembe venni a „HÉV területeinek aktív részvételű kereskedelmi célú igénybevételére” tárgyú utasítás 49./ pontját, amely utasítás a honlapon megtekinthető.

Szeszesital árusítása tilos!

Az ajánlatokat forint / hó + ÁFA összegben, a tevékenység megjelölésével várjuk. Az ajánlattevő vállalja, hogy ajánlatát 90 napig fenntartja, amely kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

A pályázaton történő részvételből kizáró ok, ha az ajánlattevő ellen felszámolási-, vagy csődeljárás van folyamatban, továbbá végelszámolás vagy törlés alatt áll.

Az ajánlatokat zárt borítékban, az ajánlat tárgyát képező ingatlan megjelölésével a BKV Zrt. Budapest, VII. Akácfa u. 15. III. emelet 311. sz. helyiségében 2013. szeptember 4-én 12.00 óráig lehet benyújtani, egy példányban.

Kérjük, hogy ajánlatukat a „Pályázati adatlap és nyilatkozat”-on tegyék meg.

Ajánlattevő a „Pályázati adatlap és nyilatkozat” benyújtásával tudomásul veszi, hogy ezen dokumentumon általa feltüntetett e-mail címet Ajánlatkérő hivatalos értesítési címnek tekinti, és akként is kezeli. A beérkezett ajánlatok előzetes értékelése függvényében megtartásra kerülő második fordulóra (licit), Ajánlatkérő ezen e-mail címre küldött meghívóval hívja fel az érintett Ajánlattevőket.

Az ajánlatok bontása nyilvános. A bontás időpontja: 2013. szeptember 5-én 10.00 óra.

Az ajánlatok elbírálásának szempontja a megajánlott bérleti díj mértéke.

Az ajánlattételi felhívással kapcsolatban további információkat a BKV Zrt. Ingatlanhasznosítási Csoport munkatársai a 461-6500/11069, 11462-es telefonszámon adnak.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi felhívást indokolás nélkül részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítsa, illetve fenntartja a jogot a bérlemény további pályázaton vagy licitáláson történő hasznosítására.