Budapest, XXI. kerület, Szent Imre téri autóbusz-végállomás forgalmi épületében található helyiség

  • 2014-02-05 08:36:28

AJÁNLATTÉTELI  FELHÍVÁS
Megjelenés ideje: 2014. 02. 04.


A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1072 Budapest, Akácfa u. 15.) (a továbbiakban Ajánlatkérő) ajánlattételi felhívás útján kívánja hasznosítani az alább megjelölt ingatlant.

A bérbeadás tárgya:


Budapest, XXI. kerület, Szent Imre téri autóbusz-végállomás forgalmi épületében található helyiség 50 m2 alapterülettel.

A bérleti jogviszony létesítése a mellékelt "Bérleti szerződés minta" szerint, öt éves határozott idejű szerződés szerint történik.
A bérlemény kialakításának teljes költsége az ajánlattevőt terheli, bérbeszámítási lehetőség nélkül. A bérlemény felújítása, arculatának kialakítása csak a BKV Zrt.-vel egyeztetett módon történhet.
Közművek: Az elektromos energia, gáz és víz-csatorna igénybevétele az Ajánlatkérővel külön megkötött szerződés alapján történik.

A bérleményben szeszesital semmilyen formában nem árusítható.

Az ajánlattevő vállalja, hogy ajánlatát 90 napig fenntartja, amely kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

A nyertes ajánlattevőnek az önkormányzat által kiszabott mindenkori közterület használati díjat is meg kell fizetnie a bérleti díjon felül. A közterület használati díj jelenlegi mértéke 27.800,- Ft/hónap + ÁFA.

Ajánlati biztosíték: 50.000,- Ft. Az érvényes ajánlattétel feltétele az ajánlati biztosíték átutalása a BKV Zrt. bankszámlájára, melyről részletes tájékoztatás a BKV Zrt. honlapján a Bérbeadás menüpont alatt, a Bérbeadáshoz kapcsolódó dokumentumok között található.
A pályázaton történő részvételből kizáró ok, ha az ajánlattevő ellen felszámolási-, vagy csődeljárás van folyamatban, továbbá végelszámolás vagy törlés alatt áll.

Az ajánlattételi felhívással kapcsolatban további információkat a BKV Zrt. Ingatlanhasznosítási Csoport munkatársai a 461-6500/11462, 11069-es telefonszámon adnak.
Az ajánlatokat forint / hó + ÁFA összegben, a tevékenység megjelölésével várjuk.

Az ajánlatokat zárt borítékban, az ajánlat tárgyát képező ingatlan megjelölésével a BKV Zrt. Budapest, VII. Akácfa u. 15. III. emelet 311. sz. helyiségében 2014. március 03-án 12 óráig lehet benyújtani, egy példányban.

Az ajánlatok bontása nyilvános. A bontás időpontja: 2014. március 04. 10 óra.

Kérjük, hogy ajánlatukat a "Pályázati adatlap és nyilatkozat"-on tegyék meg.
Ajánlattevő a "Pályázati adatlap és nyilatkozat" benyújtásával tudomásul veszi, hogy ezen dokumentumon általa feltüntetett e-mail címet az ajánlatkérő hivatalos értesítési címnek tekinti, és akként is kezeli. A beérkezett ajánlatok előzetes értékelése függvényében megtartásra kerülő második fordulóra (licit), ajánlatkérő ezen e-mail címre küldött meghívóval hívja fel az érintett ajánlattevőket.
Az ajánlatok elbírálásának szempontja a megajánlott bérleti díj mértéke.

Az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi felhívást indokolás nélkül részben vagy egészben eredménytelennek nyilvánítsa, illetve fenntartja a jogot a bérlemény további pályázaton vagy licitáláson történő hasznosítására.