Budapest XIV. kerület Mexikói úti közlekedési csomóponton fülke.

AJÁNLATTÉTELI  FELHÍVÁS
Megjelenés ideje: 2013. 12. 20
Lejárat: 2014. 01. 20.


A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1072 Budapest, Akácfa u. 15.) (a továbbiakban Ajánlatkérő) ajánlattételi felhívás útján kívánja hasznosítani az alább megjelölt ingatlant.

A bérbeadás tárgya:

Budapest XIV. kerület Mexikói úti közlekedési csomóponton mintegy 3 m2 területű fülke. A bérbeadás tárgyát kizárólag a fülke képezi, az azt jelenleg elhatároló portál, valamint a berendezési tárgyak harmadik személy tulajdonát képezik!
 
A bérleti jogviszony létesítése a BKV Zrt. honlapján megtekinthető „Bérleti szerződés minta” szerint, határozatlan idejű szerződéssel történik.

A portál esetleges elbontása kitolhatja a megkötött bérleti szerződés hatálybalépésének idejét.

Szeszesital árusítása tilos!

Elsősorban szolgáltatási tevékenységet végzők jelentkezését várjuk.

Közművek: Ajánlatkérő közmű hozzáférést nem biztosít.

A közművek biztosítása, és az ehhez szükséges beruházás a Bérlő feladata, saját költségén, megtérítési igény lehetősége nélkül.

Eredményes pályázat esetén, a nyertes pályázó és Ajánlatkérő között létrejövő bérleti jogviszony során, Bérlőt terhelik a közszolgáltatókkal megkötendő külön szerződés alapján az energia-, és szemétszállítás stb. díjak is.
                 
A Bérlemény kialakítása a Bérlő feladata saját költségén, megtérítési, bérbeszámítási igény nélkül. Megtérítési igénnyel a Bérlő a szerződés megszűnésekor sem léphet fel.

Az ajánlatokat forint / hó + ÁFA összegben, a tevékenység megjelölésével várjuk. Az ajánlattevő vállalja, hogy ajánlatát 90 napig fenntartja, amely kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

A pályázaton történő részvételből kizáró ok, ha az ajánlattevő ellen felszámolási-, vagy csődeljárás van folyamatban, továbbá végelszámolás vagy törlés alatt áll.

Egy pályázó nem adhat be ugyanarra a pályázati felhívásra több érvényes pályázatot (árajánlatot).

A benyújtott pályázatot Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja, ha nem felel meg az Ajánlattételi Felhívásban foglaltaknak.
Kérjük, hogy ajánlatukat a "Pályázati adatlap és nyilatkozat"-on tegyék meg.

Ajánlattevő a "Pályázati adatlap és nyilatkozat" benyújtásával tudomásul veszi, hogy ezen dokumentumon általa feltüntetett e-mail címet ajánlatkérő hivatalos értesítési címnek tekinti, és akként is kezeli. A beérkezett ajánlatok előzetes értékelése függvényében megtartásra kerülő második fordulóra (licit), ajánlatkérő ezen e-mail címre küldött meghívóval hívja fel az érintett ajánlattevőket.

Az ajánlatokat zárt borítékban, az ajánlat tárgyát képező ingatlan megjelölésével a BKV Zrt. Budapest, VII. Akácfa u. 15. III. emelet 311. sz. helyiségében 2014. január 20-án 12.00 óráig lehet benyújtani, egy példányban.
Az ajánlatok bontása nyilvános. A bontás időpontja: 2014. január 21-én 10.00 óra.


Az ajánlatok elbírálásának szempontja a megajánlott bérleti díj mértéke.

Az ajánlattételi felhívással kapcsolatban további információkat a BKV Zrt. Ingatlanhasznosítási Csoport munkatársai a 461-6500/11069, 11462-es telefonszámon adnak.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi felhívást indokolás nélkül részben vagy egészben eredménytelennek nyilvánítsa, illetve fenntartja a jogot a bérlemény további pályázaton vagy licitáláson történő hasznosítására.