Budapest, X. kerület, Liget téri autóbusz-végállomáson található pavilon 22 m2 alapterülettel

AJÁNLATTÉTELI  FELHÍVÁS

megjelenés időpontja: 2013. december 20.
Lejárat: 2014. 01. 20.

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1072 Budapest, Akácfa u. 15.) (a továbbiakban Ajánlatkérő) ajánlattételi felhívás útján kívánja hasznosítani az alább megjelölt pavilont.

 

A bérbeadás tárgya:

 

Budapest, X. kerület, Liget téri autóbusz-végállomáson található pavilon 22 m2 alapterülettel.

 

A bérleti jogviszony (határozatlan idejű) létesítése a mellékelt „Bérleti szerződés minta” szerint, a közmű ellátás (mért elektromos áram. Igénybe vehető mennyiség: 3*25A), víz és csatorna) biztosítása külön szerződés alapján történik.

A bérlemény kialakításának, teljes költsége az ajánlattevőt terheli, bérbeszámítási lehetőség nélkül.

 

A bérleményben szeszesital semmilyen formában nem árusítható.

 

Az ajánlattevő vállalja, hogy ajánlatát 90 napig fenntartja, amely kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

 

A nyertes ajánlattevőnek az önkormányzat által kiszabott mindenkori közterület használati díjat is meg kell fizetnie a bérleti díjon felül.

 

Ajánlati biztosíték: 50.000,- Ft. Az érvényes ajánlattétel feltétele az ajánlati biztosíték átutalása a BKV Zrt. bankszámlájára, melyről részletes tájékoztatás a BKV Zrt. honlapján a Bérbeadás menüpont alatt, a Bérbeadáshoz kapcsolódó dokumentumok között található.

A pályázaton történő részvételből kizáró ok, ha az ajánlattevő ellen felszámolási-, vagy csődeljárás van folyamatban, továbbá végelszámolás vagy törlés alatt áll.

 

Az ajánlattételi felhívással kapcsolatban további információkat a BKV Zrt. Ingatlanhasznosítási Csoport munkatársai a 461-6500/11462, 11069-es telefonszámon adnak.

Az ajánlatokat forint / hó + ÁFA összegben, a tevékenység megjelölésével várjuk.

 

Az ajánlatokat zárt borítékban, az ajánlat tárgyát képező ingatlan megjelölésével a BKV Zrt. Budapest, VII. Akácfa u. 15. III. emelet 311. sz. helyiségében 2014. január 20-án 12 óráig lehet benyújtani, egy példányban.

 

Az ajánlatok bontása nyilvános. A bontás időpontja: 2014. január 21. 10 óra.

 

Kérjük, hogy ajánlatukat a „Pályázati adatlap és nyilatkozat”-on tegyék meg.

Ajánlattevő a „Pályázati adatlap és nyilatkozat” benyújtásával tudomásul veszi, hogy ezen dokumentumon általa feltüntetett e-mail címet az ajánlatkérő hivatalos értesítési címnek tekinti, és akként is kezeli. A beérkezett ajánlatok előzetes értékelése függvényében megtartásra kerülő második fordulóra (licit), ajánlatkérő ezen e-mail címre küldött meghívóval hívja fel az érintett ajánlattevőket.

 

Az ajánlatok elbírálásának szempontja a megajánlott bérleti díj mértéke.

 

 

Az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi felhívást indokolás nélkül részben vagy egészben eredménytelennek nyilvánítsa, illetve fenntartja a jogot a bérlemény további pályázaton vagy licitáláson történő hasznosítására.