Budapest VIII. kerület Kerepesi út 29/C. sz. alatti épületben elhelyezkedő, földszint 17. számú, 117,6 m2 alapterületű helyiség.

  • 2014-02-05 08:41:16

AJÁNLATTÉTELI  FELHÍVÁS

Megjelenés ideje: 2014. 02. 04.

 

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1072 Budapest, Akácfa u. 15.) (a továbbiakban Ajánlatkérő) ajánlattételi felhívás útján kívánja hasznosítani az alább megjelölt ingatlant.

 

A bérbeadás tárgya:

 

Budapest VIII. kerület Kerepesi út 29/C. sz. alatti épületben elhelyezkedő, földszint 17. számú, 117,6 m2 alapterületű helyiség.

A bérleti jogviszony létesítése a mellékelt „Bérleti szerződés minta” szerint történik.

 

Az ingatlan kizárólag egészségügyi, valamint gyógyászati jellegű tevékenység végzése céljából bérelhető!

 

A Bérlemény kialakítása, a Bérlő feladata saját költségén, megtérítési, bérbeszámítási igény nélkül. Megtérítési igénnyel a Bérlő a szerződés megszűnésekor sem léphet fel.

 

A bérlemény felújítása, átalakítása csak a BKV Zrt.-vel egyeztetett módon történhet.

 

A közmű igénybevétel mérésére szolgáló eszközök (almérők) szükség szerinti telepítése Bérlő feladata, saját költségén, megtérítési igény lehetősége nélkül.

 

Eredményes pályázat esetén, a nyertes ajánlattevő és Ajánlatkérő között létrejövő bérleti jogviszony során, a Bérlő saját beruházásában elvégzett műszaki feltételek megteremtése alapján, külön megkötendő szerződés szerint Bérlőt terhelik a víz-, csatorna-, energia-, fűtés-, és hulladékszállítási, stb. díjak is.

 

Ajánlati biztosíték: 50.000,- Ft. Az érvényes ajánlattétel feltétele az ajánlati biztosíték átutalása a BKV Zrt. bankszámlájára, melyről részletes tájékoztatás a BKV Zrt. honlapján a Bérbeadás menüpont alatt, a Bérbeadáshoz kapcsolódó dokumentumok között található.

 

Az ajánlatokat forint / hó + ÁFA összegben, a tevékenység megjelölésével várjuk. Az ajánlattevő vállalja, hogy ajánlatát 90 napig fenntartja, amely kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

A pályázaton történő részvételből kizáró ok, ha az ajánlattevő ellen felszámolási-, vagy csődeljárás van folyamatban, továbbá végelszámolás vagy törlés alatt áll.

 

Az ajánlatokat zárt borítékban, az ajánlat tárgyát képező ingatlan megjelölésével a BKV Zrt. Budapest, VII. Akácfa u. 15. III. emelet 311. sz. helyiségében 2014. március 3-án 12.00 óráig lehet benyújtani, egy példányban.

Az ajánlatok bontása nyilvános. A bontás időpontja: 2014. március 4-én 10.00 óra.

 

Kérjük, hogy ajánlatukat a „Pályázati adatlap és nyilatkozat”-on tegyék meg.

 

Ajánlattevő a „Pályázati adatlap és nyilatkozat” benyújtásával tudomásul veszi, hogy ezen dokumentumon általa feltüntetett e-mail címet Ajánlatkérő hivatalos értesítési címnek tekinti, és akként is kezeli. A beérkezett ajánlatok előzetes értékelése függvényében megtartásra kerülő második fordulóra (licit), Ajánlatkérő ezen e-mail címre küldött meghívóval hívja fel az érintett Ajánlattevőket.

 

Az ajánlatok elbírálásának szempontja a megajánlott bérleti díj mértéke.

Az ajánlattételi felhívással kapcsolatban további információkat a BKV Zrt. Ingatlanhasznosítási Csoport munkatársai a 461-6500/11069, 11462-es telefonszámon adnak.

 

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi felhívást indokolás nélkül részben vagy egészben eredménytelennek nyilvánítsa, illetve fenntartja a jogot a bérlemény további pályázaton vagy licitáláson történő hasznosítására.

 

 

Leírás: D:DokumentumokMunka2013 KépekHelyszínekVIII. Kerepesi út 29. 2.jpg

 

Leírás: D:DokumentumokMunka2007 KépekKerepesi útVIII-17-27 Kerepesi út 29.C.3.jpg

Kapcsolódó linkek