Budapest VIII. kerület Kerepesi út 29/C. sz. alatti épületben elhelyezkedő 117m2 helyiség

AJÁNLATTÉTELI  FELHÍVÁS
Megjelenés ideje: 2013. 12. 20.
Lejárat: 2014. 01. 20.


A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1072 Budapest, Akácfa u. 15.) (a továbbiakban Ajánlatkérő) ajánlattételi felhívás útján kívánja hasznosítani az alább megjelölt ingatlant.

A bérbeadás tárgya:

Budapest VIII. kerület Kerepesi út 29/C. sz. alatti épületben elhelyezkedő, földszint 17. számú, 117,6 m2 alapterületű helyiség.
A bérleti jogviszony létesítése a mellékelt „Bérleti szerződés minta” szerint történik.
 
Az ingatlan kizárólag egészségügyi, valamint gyógyászati jellegű tevékenység végzése céljából bérelhető!

A Bérlemény kialakítása, a Bérlő feladata saját költségén, megtérítési, bérbeszámítási igény nélkül. Megtérítési igénnyel a Bérlő a szerződés megszűnésekor sem léphet fel.

A bérlemény felújítása, átalakítása csak a BKV Zrt.-vel egyeztetett módon történhet.

A közmű igénybevétel mérésére szolgáló eszközök (almérők) szükség szerinti telepítése Bérlő feladata, saját költségén, megtérítési igény lehetősége nélkül.

Eredményes pályázat esetén, a nyertes ajánlattevő és Ajánlatkérő között létrejövő bérleti jogviszony során, a Bérlő saját beruházásában elvégzett műszaki feltételek megteremtése alapján, külön megkötendő szerződés szerint Bérlőt terhelik a víz-, csatorna-, energia-, fűtés-, és hulladékszállítási, stb. díjak is.

Ajánlati biztosíték: 50.000,- Ft. Az érvényes ajánlattétel feltétele az ajánlati biztosíték átutalása a BKV Zrt. bankszámlájára, melyről részletes tájékoztatás a BKV Zrt. honlapján a Bérbeadás menüpont alatt, a Bérbeadáshoz kapcsolódó dokumentumok között található.

Az ajánlatokat forint / hó + ÁFA összegben, a tevékenység megjelölésével várjuk. Az ajánlattevő vállalja, hogy ajánlatát 90 napig fenntartja, amely kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.
A pályázaton történő részvételből kizáró ok, ha az ajánlattevő ellen felszámolási-, vagy csődeljárás van folyamatban, továbbá végelszámolás vagy törlés alatt áll.

Az ajánlatokat zárt borítékban, az ajánlat tárgyát képező ingatlan megjelölésével a BKV Zrt. Budapest, VII. Akácfa u. 15. III. emelet 311. sz. helyiségében 2014. január 20-án 12.00 óráig lehet benyújtani, egy példányban.
Az ajánlatok bontása nyilvános. A bontás időpontja: 2014. január 21 -én 10.00 óra.

Kérjük, hogy ajánlatukat a "Pályázati adatlap és nyilatkozat"-on tegyék meg.

Ajánlattevő a "Pályázati adatlap és nyilatkozat" benyújtásával tudomásul veszi, hogy ezen dokumentumon általa feltüntetett e-mail címet Ajánlatkérő hivatalos értesítési címnek tekinti, és akként is kezeli. A beérkezett ajánlatok előzetes értékelése függvényében megtartásra kerülő második fordulóra (licit), Ajánlatkérő ezen e-mail címre küldött meghívóval hívja fel az érintett Ajánlattevőket.

Az ajánlatok elbírálásának szempontja a megajánlott bérleti díj mértéke.
Az ajánlattételi felhívással kapcsolatban további információkat a BKV Zrt. Ingatlanhasznosítási Csoport munkatársai a 461-6500/11069, 11462-es telefonszámon adnak.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi felhívást indokolás nélkül részben vagy egészben eredménytelennek nyilvánítsa, illetve fenntartja a jogot a bérlemény további pályázaton vagy licitáláson történő hasznosítására.