Budapest, V. kerület, Ferenciek tere 3. (Bp. V. Károlyi Mihály u. 3.) szám alatti épület átjáróházi udvarában lévő helyiség 19 m2 alapterülettel

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1072 Budapest, Akácfa u. 15.) ajánlattételi felhívás útján kívánja hasznosítani az alább megjelölt ingatlant.

 

A bérbeadás tárgya:

 

Budapest, V. kerület, Ferenciek tere 3. (Bp. V. Károlyi Mihály u. 3.) szám alatti épület átjáróházi udvarában lévő helyiség 19 m2 alapterülettel.

A bérleti jogviszony létesítése a mellékelt „Mintaszerződés” szerint, az energia (csak elektromos áram van a helyiségben) ellátás biztosítása külön szerződés alapján történik. A bérlemény kialakításának teljes költsége az ajánlattevőt terheli, bérbeszámítási lehetőség nélkül. A nyertes ajánlattevőnek a bérleti díjon felül a mindenkori közös költséget is meg kell fizetnie, melynek jelenlegi összege 3.610,- Ft/hó.

 

Az ajánlatokat forint / hó + ÁFA összegben, a tevékenység megjelölésével várjuk. Az ajánlattevő vállalja, hogy ajánlatát 90 napig fenntartja, amely kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

A pályázaton történő részvételből kizáró ok, ha az ajánlattevő ellen felszámolási-, csőd- vagy végrehajtási eljárás van folyamatban.

 

Az ajánlattételi felhívással kapcsolatban további információkat a BKV Zrt. Ingatlanhasznosítási Csoport munkatársai a 461-6500/11462, 11069-es telefonszámon adnak.

 

Az ajánlatokat zárt borítékban, az ajánlat tárgyát képező ingatlan megjelölésével a BKV Zrt. Budapest, VII. Akácfa u. 15. III. emelet 311. sz. helyiségében 2013. szeptember 4-én 12 óráig lehet benyújtani, egy példányban.

Kérjük, hogy ajánlatukat a „Pályázati adatlap és nyilatkozat”-on tegyék meg.

Ajánlattevő a „Pályázati adatlap és nyilatkozat” benyújtásával tudomásul veszi, hogy ezen dokumentumon általa feltüntetett e-mail címet az ajánlatkérő hivatalos értesítési címnek tekinti, és akként is kezeli.

 

Az ajánlatok bontása nyilvános. A bontás időpontja: 2013. szeptember 5-én 10 óra.

Az ajánlatok elbírálásának szempontja a megajánlott bérleti díj mértéke.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi felhívást indokolás nélkül részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítsa, illetve fenntartja a jogot a bérlemény további pályázaton vagy licitáláson történő hasznosítására.