Budapest. V. ker. Veres Pálné u. 10. (Bp. V. Irányi u. 18.)

 • 2014-07-17 13:37:08

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Ingatlan bérbeadására

 

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1072 Budapest, Akácfa utca 15.) (továbbiakban: Kiíró) nyilvános, kétfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában lévő alábbi ingatlan bérbeadására.

 

A bérlemény címe

Megnevezés

Terület

(m2)

Ajánlati biztosíték

(nettó Ft)

A bérlet futamideje

Budapest. V. ker. Veres Pálné u. 10. (Bp. V. Irányi u. 18.)

helyiség

69

100.000,-

határozott idő, 5 év

 

Igénybe vehető közüzemi szolgáltatások közszolgáltatótól vagy BKV-tól:

                       

szolgáltatás típusa

igényelhető mennyiség

elektromos energia

(1x25A) 5kW

víz, és csatorna

közös költségben elszámolva

fűtés

közös költségben elszámolva

 

A bérlemény kialakításának teljes költsége, a közművek esetleges bővítése a Bérlő feladata, saját költségén, bérbeszámítási, megtérítési igény nélkül.

 

A pályázat beadásának helye, határideje:

 

BKV Zrt. 1072 Budapest, Akácfa utca 15. 311 sz. helyiség

2014. augusztus 14-én 0800-1200 óra között

 

A Pályázatot zárt borítékban, a borítékon az ajánlat tárgyát képező ingatlan megjelölésével kell benyújtani. A Borítékba a kitöltött Pályázati adatlapot, és mellékleteit 2 példányban (egy eredeti és egy másolat) kell elhelyezni.

A Pályázati eljárás nyelve a magyar. A pályázóknak kell gondoskodniuk a dokumentumok magyar nyelven történő benyújtásáról, és az eljárás során szükség szerint tolmács részvételének biztosításáról.

 

A Pályázat bontása nyilvános, a beadási határidő lejártát követően azonnal megtörténik.

 

A pályázaton való részvétel feltételei:

 

 • a fent megjelölt összegű ajánlati biztosíték Kiíró Budapest Banknál vezetett 10102093-01671903-07000004 számú számlájára a pályázat beadási határidejét megelőző napig történő befizetése. A befizetésnél megjegyzésként kell feltüntetni a pályázó nevét, valamint a bérlemény címét és megnevezését, melyhez az utalt ajánlati biztosíték kapcsolódik. A befizetett ajánlati biztosíték a pályázat győztese esetében a bérleti szerződés szerinti óvadékba beszámításra kerül. A BKV Zrt. az ajánlati biztosíték után nem fizet kamatot.
 • Pályázat benyújtása Kiíró www.bkv.hu internetes honlapján elérhető Pályázati Lap hiánytalan kitöltésével.

 

Nem lehet pályázó:

 • aki végelszámolás, felszámolási eljárás, cégbírósági törvényességi felügyeleti- (megszüntetési), csődeljárás vagy végrehajtás alatt áll, illetve perben áll a Bérbeadóval
 • aki tulajdonosa, vagy volt tulajdonosa, tisztségviselője olyan gazdasági társaságnak, amelynek kiegyenlítetlen tartozása van vagy maradt fenn a Bérbeadóval szemben,
 • aki korábban bérlőként üzleti magatartásával kárt okozott a Bérbeadónak.
 • aki Pályázóként (nyertes, vagy 2. 3. helyezett) a szerződés megkötésétől visszalépett a pályázat benyújtási határidejétől számított 2 éven belül.
 • aki korábban már szerződéses kapcsolatban állt a BKV Zrt.-vel és mely szerződés a cég szerződésszegése okán felmondásra került.
 • akinek a Bérbeadóval szemben fennálló, lejárt kötelezettsége van.

 

Amennyiben egy pályázó ugyanarra a bérleményre több eltérő árajánlatot tartalmazó érvényes pályázatot nyújt be, ebben az esetben a BKV Zrt. kizárólag a legmagasabb árajánlatot tartalmazó pályázatot tekinti érvényesnek.

 

A pályázati eljárással, a jelentkezéssel és az ingatlan megtekintési lehetőségével kapcsolatban további információval szolgál: Ingatlanhasznosítási Csoport munkatársai (tel.: 461-6500/11462) munkanapokon 9-15 óra között.

 

A pályázat értékelési szempontja kizárólag a megajánlott bérleti díj nagysága.

A legmagasabbra értékelt ajánlatnak a legmagasabb bérleti díjat ajánló pályázó ajánlata minősül.

 

Második fordulóra (licitálásra) kerül sor, ha a legmagasabbra értékelt és az azt követő érvényes ajánlat(ok) közötti különbség nem haladja meg a 10%-ot. A második fordulóra Kiíró a pályázó által megadott e-mail címre küldött meghívóval hívja fel az érintett pályázókat.

 

Az ingatlant terhelő egyéb költségek mindenkori aktuális összege, amely lehet:

 • helyi adó
 • társasházi közös költség (jelenlegi összeg: 36.236,- Ft/hónap)
 •  közterület-használati díj
 • stb. 

összege a megajánlott bérleti díjon felül a bérlőt terheli.

 

Ugyancsak a Bérlőt terhelik a BKV Zrt.-vel vagy a közszolgáltatókkal megkötendő külön szerződés alapján közmű-szolgáltatási díjak is.

 

Pályázónak ajánlatához a bérleményre vonatkozó színezett látványtervet vagy homlokzati tervet kell mellékelnie.

 

A bérlemény a Budapest, V. kerület, Veres Pálné u. 10. szám alatti Társasházban van. Az utcai bejárat a Budapest, V. kerület, Irányi utca 18. szám alatt található.

A bérleményben vendéglátóipari tevékenységet végezni nem lehet. Elsősorban kulturális (galéria, műkereskedés), vagy csendes tevékenységet végzők jelentkezését várjuk.

A tervezett tevékenységet javasoljuk a Társasház közös képviselőjével egyeztetni.

 

 

A benyújtott pályázatot Kiíró érvénytelennek nyilvánítja, ha nem felel meg a Pályázati Felhívásban foglaltaknak. Kiíró hiánypótlásra kizárólag a Kiíró által kiküldött hiánypótlási felhívással biztosít lehetőséget. Aki a hiánypótlási felhívásban megjelölt hiányokat nem pótolja, vagy a hiánypótlási felhívásban megjelölt határidőn túl pótolja, annak a pályázatát érvénytelenné nyilvánítja Kiíró.

 

Nem pótolhatók az alábbi hiányosságok, azaz a benyújtott pályázat azonnali érvénytelenségét okozzák:

 • nem jelöl meg egyértelmű díjajánlatot, vagy azt egy másik pályázóéhoz köti;
 • nem fizette be a megjelölt határidőig a teljes ajánlati biztosítékot, vagy nem a megjelölt számlaszámra fizette be;
 • nem a cég képviseletére feljogosított (vagy cégjegyzésre jogosult, avagy ilyen személytől származó meghatalmazással rendelkező) személy írta alá az ajánlatot;
 • ha a pályázat benyújtója a jelen kiírásban meghatározottak szerint nem lehet pályázó.

 

A pályázatban nyilatkozni köteles a pályázó, hogy

 • a www.bkv.hu honlapon megtalálható bérleti szerződést megismerte és elfogadja,
 • a www.bkv.hu honlapon megtalálható Ingatlanhasznosítási Szabályzatot, és a bérlemények használatára vonatkozó utasításokat megismerte,
 • nem áll végelszámolás, felszámolási eljárás, cégbírósági törvényességi felügyeleti- (megszüntetési), csődeljárás vagy végrehajtás alatt, továbbá nincs a BKV Zrt.-vel szemben fennálló, lejárt kötelezettsége illetve nem áll perben a BKV Zrt.-vel illetve nem, vagy nem volt tulajdonosa, tisztségviselője olyan gazdasági társaságnak, amelynek kiegyenlítetlen tartozása van vagy maradt fenn a BKV Zrt.-vel szemben, illetve korábban bérlőként üzleti magatartásával nem okozott kárt a BKV Zrt.-nek,
 • Pályázóként (nyertes, vagy 2. 3. helyezett) a szerződés megkötésétől nem lépett vissza a pályázat benyújtási határidejétől számított 2 éven belül,
 • korábban már nem állt olyan szerződéses kapcsolatban a BKV Zrt.-vel és mely szerződést a cég szerződésszegése okán mondta fel  BKV Zrt.,
 • igényel-e BKV Zrt.-től a meglévő közművekre vonatkozó közműszolgáltatást, és ha igen arról is, hogy a BKV Zrt. honlapján megtalálható közmű továbbadási szerződést megismerte és elfogadja.

 

A pályázó ajánlati kötöttsége a pályázat benyújtási határidejének napjától 120 napig tart. A nyertes pályázónak az eredményhirdetést követő 30 napon belül a bérleti szerződést meg kell kötnie.

 

A pályázat eredményhirdetésére a pályázatok beadási határidejét követő 90 napon belül, írásban kerül sor. Az eredményhirdetési határidőt a kiíró egy alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja.

 

Kiíró nem köt szerződést olyan ajánlattevővel, aki a szerződés aláírásának időpontjában végelszámolás, felszámolási eljárás, cégbírósági törvényességi felügyeleti- (megszüntetési), csődeljárás vagy végrehajtás alatt áll, továbbá a BKV Zrt.-vel szemben fennálló, lejárt kötelezettsége van illetve perben áll a BKV Zrt.-vel illetve tulajdonosa, vagy volt tulajdonosa, tisztségviselője olyan gazdasági társaságnak, amelynek kiegyenlítetlen tartozása van vagy maradt fenn a BKV Zrt.-vel szemben, illetve korábban bérlőként üzleti magatartásával kárt okozott a BKV Zrt.-nek.

Amennyiben a pályázat nyertese az előzőekben felsoroltak alá eső személy és hirdettünk 2. helyezettet, úgy a pályázati eljárás eredménye alapján a sorrendben követő pályázóval köt szerződést Kiíró.

 

Kiíró a Pályázati Felhívást indoklás és költségtérítés nélkül visszavonhatja a pályázatbeadás határidejéig, valamint szintén indoklás és költségtérítés nélkül jogosult a pályázati felhívást a pályázatbeadás napját megelőző 5. napig kiegészíteni, illetve módosítani.

 

A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Ajánlattevő a „Pályázati Lap” benyújtásával tudomásul veszi, hogy ezen dokumentumon általa feltüntetett e-mail címet ajánlatkérő hivatalos értesítési címnek tekinti, és akként is kezeli. A beérkezett ajánlatok előzetes értékelése függvényében a hiánypótlásra, és az esetlegesen megtartásra kerülő második fordulóra (licit), ajánlatkérő ezen e-mail címre küldött értesítéssel hívja fel az érintett ajánlattevőket, illetve a pályázat eredményéről is erre a címre küld értesítést.

 

Melléklet: a bérlemény fotója