Budapest, IX. kerület, Könyves Kálmán krt. – Üllői út kereszteződésénél lévő 1/A villamosjárat végállomási tartózkodójából 26 m2 alapterületű helyiség

  • 2014-02-05 08:33:36

AJÁNLATTÉTELI  FELHÍVÁS
Megjelenés ideje: 2014. 02. 04.


A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1072 Budapest, Akácfa u. 15.) (a továbbiakban: Ajánlatkérő) ajánlattételi felhívás útján kívánja hasznosítani az alább megjelölt helyiséget.

A bérbeadás tárgya:

Budapest, IX. kerület, Könyves Kálmán krt. - Üllői út kereszteződésénél lévő 1/A villamosjárat végállomási tartózkodójából 26 m2 alapterületű helyiség, amely a Népliget gyalogos aluljáróból nyílik. 

A bérleti jogviszony létesítése a mellékelt „Bérleti szerződés minta” szerint, öt éves határozott idejű szerződés szerint történik.
A bérlemény kialakításának teljes költsége az Ajánlattevőt terheli, bérbeszámítási lehetőség nélkül. A nyertes Ajánlattevő köteles a helyiséget a végállomási tartózkodó többi részétől falazással leválasztani. Az nyertes Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a helyiség feletti födém rendszeresen beázik, műszaki állapota rossz, ezért az Aajánlatkérő nem vállal kötelezettség a beázás megszüntetésére, valamint a rossz műszaki állapot helyreállítására, illetve nem vállal felelősséget a helyiség bérleményként történő üzemeltetése során keletkezett bárminemű kárért. 
A bérlemény felújítása, arculatának kialakítása csak a BKV Zrt.-vel egyeztetett módon történhet. 
Közművek: Az elektromos energia és víz igénybevétele – a nyertes ajánlattevő költségére felszerelt almérők igénybevételével – az Ajánlatkérővel külön megkötött szerződés alapján történik.

A megfelelő műszaki feltételek esetén, a közmű esetleges bővítése a Bérlő feladata, saját költségén, megtérítési igény lehetősége nélkül.

Szeszesital árusítása tilos!

Az ajánlatokat forint / hó + ÁFA összegben, a tevékenység megjelölésével várjuk. Az ajánlattevő vállalja, hogy ajánlatát 90 napig fenntartja, amely kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

Ajánlati biztosíték: 50.000,- Ft. Az érvényes ajánlattétel feltétele az ajánlati biztosíték átutalása a BKV Zrt. bankszámlájára, melyről részletes tájékoztatás a BKV Zrt. honlapján a Bérbeadás menüpont alatt, a Bérbeadáshoz kapcsolódó dokumentumok között található.

A pályázaton történő részvételből kizáró ok, ha az ajánlattevő ellen felszámolási-, vagy csődeljárás van folyamatban, továbbá végelszámolás vagy törlés alatt áll.

Kérjük, hogy ajánlatukat a "Pályázati adatlap és nyilatkozat"-on tegyék meg.
Ajánlattevő a "Pályázati adatlap és nyilatkozat" benyújtásával tudomásul veszi, hogy ezen dokumentumon általa feltüntetett e-mail címet az Ajánlatkérő hivatalos értesítési címnek tekinti, és akként is kezeli. A beérkezett ajánlatok előzetes értékelése függvényében megtartásra kerülő második fordulóra (licit), Ajánlatkérő ezen e-mail címre küldött meghívóval hívja fel az érintett Ajánlattevőket.

Az ajánlatokat zárt borítékban, az ajánlat tárgyát képező ingatlan megjelölésével a BKV Zrt. Budapest, VII. Akácfa u. 15. III. emelet 311. sz. helyiségében 2014. március 03-án 12.00 óráig lehet benyújtani, egy példányban.
Az ajánlatok bontása nyilvános. A bontás időpontja: 2014. március 04-én 10.00 óra.

Az ajánlattételi felhívással kapcsolatban további információkat a BKV Zrt. Ingatlanhasznosítási Csoport munkatársai a 461-6500/11462, 11069-es telefonszámon adnak.

Az ajánlatok elbírálásának szempontja a megajánlott bérleti díj mértéke.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi felhívást indokolás nélkül részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítsa, illetve fenntartja a jogot a bérlemény további pályázaton vagy licitáláson történő hasznosítására.