Budapest, IX. ker. Kálvin téri gyalogos aluljáró

 • 2014-09-03 13:36:03

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Ingatlan bérbeadására

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1072 Budapest, Akácfa utca 15.) (továbbiakban: Kiíró) nyilvános, kétfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában lévő alábbi ingatlan bérbeadására.

A bérlemény címe

Megnevezés

Terület
(m2)

Ajánlati biztosíték
(nettó Ft)

A bérlet futamideje

Budapest, IX. ker. Kálvin téri gyalogos aluljáró

helyiség

17

100.000,-

határozatlan, 30 napos felmondási idővel

Igénybe vehető közüzemi szolgáltatások közszolgáltatótól vagy BKV-tól:


szolgáltatás típusa

igényelhető mennyiség

elektromos energia

1x30A

víz, és csatorna

nincs adat

A bérlemény kialakításának teljes költsége, a közművek esetleges bővítése a Bérlő feladata, saját költségén, bérbeszámítási, megtérítési igény nélkül.

A pályázat beadásának helye, határideje:

BKV Zrt. 1072 Budapest, Akácfa utca 15. 311. sz. helyiség
2014. október 2-án 0800-1200 óra között

A Pályázatot zárt borítékban, a borítékon az ajánlat tárgyát képező ingatlan megjelölésével kell benyújtani. A Borítékba a kitöltött Pályázati adatlapot, és mellékleteit 2 példányban (egy eredeti és egy másolat) kell elhelyezni.
A Pályázati eljárás nyelve a magyar. A pályázóknak kell gondoskodniuk a dokumentumok magyar nyelven történő benyújtásáról, és az eljárás során szükség szerint tolmács részvételének biztosításáról.

A Pályázat bontása nyilvános, a beadási határidő lejártát követően azonnal megtörténik.

A pályázaton való részvétel feltételei:

 • a fent megjelölt összegű ajánlati biztosíték Kiíró Budapest Banknál vezetett 10102093-01671903-07000004 számú számlájára a pályázat beadási határidejét megelőző napig történő befizetése. A befizetésnél megjegyzésként kell feltüntetni a pályázó nevét, valamint a bérlemény címét és megnevezését, melyhez az utalt ajánlati biztosíték kapcsolódik. A befizetett ajánlati biztosíték a pályázat győztese esetében a bérleti szerződés szerinti óvadékba beszámításra kerül. A BKV Zrt. az ajánlati biztosíték után nem fizet kamatot,
 • Pályázat benyújtása Kiíró www.bkv.hu internetes honlapján elérhető Pályázati Lap hiánytalan kitöltésével.

 

Nem lehet pályázó:

 • aki végelszámolás, felszámolási eljárás, cégbírósági törvényességi felügyeleti- (megszüntetési), csődeljárás vagy végrehajtás alatt áll, illetve perben áll a Bérbeadóval,
 • aki tulajdonosa, vagy volt tulajdonosa, tisztségviselője olyan gazdasági társaságnak, amelynek kiegyenlítetlen tartozása van vagy maradt fenn a Bérbeadóval szemben,
 • aki korábban bérlőként üzleti magatartásával kárt okozott a Bérbeadónak,
 • aki Pályázóként (nyertes, vagy 2. 3. helyezett) a szerződés megkötésétől visszalépett a pályázat benyújtási határidejétől számított 2 éven belül,
 • aki korábban már szerződéses kapcsolatban állt a BKV Zrt.-vel és mely szerződés a cég szerződésszegése okán felmondásra került,
 • akinek a Bérbeadóval szemben fennálló, lejárt kötelezettsége van.

Amennyiben egy pályázó ugyanarra a bérleményre több eltérő árajánlatot tartalmazó érvényes pályázatot nyújt be, ebben az esetben a BKV Zrt. kizárólag a legmagasabb árajánlatot tartalmazó pályázatot tekinti érvényesnek.

A pályázati eljárással, a jelentkezéssel és az ingatlan megtekintési lehetőségével kapcsolatban további információval szolgál: Ingatlanhasznosítási Csoport munkatársai (tel.: 461-6500/11462, 11069) munkanapokon 9-15 óra között.

A pályázat értékelési szempontjai:

 1. a megajánlott bérleti díj nagysága, (90% súllyal);
 2. arculati elemek, dizájn, (10% súllyal).

Az értékelésnél az egyes szempontok esetében legmagasabb ajánlat kapja a maximális pontot, míg a sorrendben utána következőek lineárisan arányosan kevesebbet.
A legmagasabbra értékelt ajánlat: az egyes szempontokra adott pontok és az adott értékelési szempont súlyarányának szorzataként számított összes pontszám alapján elért legmagasabb pontszámot elért pályázó ajánlata.

Második fordulóra (licitálásra) kerül sor, ha a legmagasabbra értékelt és az azt követő érvényes ajánlat(ok) közötti különbség nem haladja meg a 10%-ot. A második fordulóra Kiíró a pályázó által megadott e-mail címre küldött meghívóval hívja fel az érintett pályázókat.

Az ingatlant terhelő egyéb költségek mindenkori aktuális összege, amely lehet:

 • helyi adó,
 • közterület-használati díj,
 • stb.

összege a megajánlott bérleti díjon felül a bérlőt terheli.

Ugyancsak a Bérlőt terhelik a BKV Zrt.-vel vagy a közszolgáltatókkal megkötendő külön szerződés alapján közmű-szolgáltatási díjak is.

Pályázónak ajánlatához a bérleményre vonatkozó színezett látványtervet vagy homlokzati tervet kell mellékelnie.

A bérleményben szeszesitalt forgalmazni nem lehet!

A Kiíró fenntartja magának jogot, hogy a későbbiekben a bérleményt a mellette lévő jegy- és bérletpénztárhoz csatolja.

A benyújtott pályázatot Kiíró érvénytelennek nyilvánítja, ha nem felel meg a Pályázati Felhívásban foglaltaknak. Kiíró hiánypótlásra kizárólag a Kiíró által kiküldött hiánypótlási felhívással biztosít lehetőséget. Aki a hiánypótlási felhívásban megjelölt hiányokat nem pótolja, vagy a hiánypótlási felhívásban megjelölt határidőn túl pótolja, annak a pályázatát érvénytelenné nyilvánítja Kiíró.

Nem pótolhatók az alábbi hiányosságok, azaz a benyújtott pályázat azonnali érvénytelenségét okozzák:

 • nem jelöl meg egyértelmű díjajánlatot, vagy azt egy másik pályázóéhoz köti;
 • nem fizette be a megjelölt határidőig a teljes ajánlati biztosítékot, vagy nem a megjelölt számlaszámra fizette be;
 • nem a cég képviseletére feljogosított (vagy cégjegyzésre jogosult, avagy ilyen személytől származó meghatalmazással rendelkező) személy írta alá az ajánlatot;
 • ha a pályázat benyújtója a jelen kiírásban meghatározottak szerint nem lehet pályázó.

A pályázatban nyilatkozni köteles a pályázó, hogy

 • a www.bkv.hu honlapon megtalálható bérleti szerződést megismerte és elfogadja,
 • a www.bkv.hu honlapon megtalálható Ingatlanhasznosítási Szabályzatot, és a bérlemények használatára vonatkozó utasításokat megismerte,
 •  nem áll végelszámolás, felszámolási eljárás, cégbírósági törvényességi felügyeleti- (megszüntetési), csődeljárás vagy végrehajtás alatt, továbbá nincs a BKV Zrt.-vel szemben fennálló, lejárt kötelezettsége illetve nem áll perben a BKV Zrt.-vel illetve nem, vagy nem volt tulajdonosa, tisztségviselője olyan gazdasági társaságnak, amelynek kiegyenlítetlen tartozása van vagy maradt fenn a BKV Zrt.-vel szemben, illetve korábban bérlőként üzleti magatartásával nem okozott kárt a BKV Zrt.-nek,
 • Pályázóként (nyertes, vagy 2. 3. helyezett) a szerződés megkötésétől nem lépett vissza a pályázat benyújtási határidejétől számított 2 éven belül,
 • korábban már nem állt olyan szerződéses kapcsolatban a BKV Zrt.-vel és mely szerződést a cég szerződésszegése okán mondta fel BKV Zrt.,
 • igényel-e BKV Zrt.-től a meglévő közművekre vonatkozó közműszolgáltatást, és ha igen arról is, hogy a BKV Zrt. honlapján megtalálható közmű továbbadási szerződést megismerte és elfogadja.

A pályázó ajánlati kötöttsége a pályázat benyújtási határidejének napjától 120 napig tart. A nyertes pályázónak az eredményhirdetést követő 30 napon belül a bérleti szerződést meg kell kötnie.

A pályázat eredményhirdetésére a pályázatok beadási határidejét követő 90 napon belül, írásban kerül sor. Az eredményhirdetési határidőt a kiíró egy alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja.

Kiíró nem köt szerződést olyan ajánlattevővel, aki a szerződés aláírásának időpontjában végelszámolás, felszámolási eljárás, cégbírósági törvényességi felügyeleti- (megszüntetési), csődeljárás vagy végrehajtás alatt áll, továbbá a BKV Zrt.-vel szemben fennálló, lejárt kötelezettsége van illetve perben áll a BKV Zrt.-vel illetve tulajdonosa, vagy volt tulajdonosa, tisztségviselője olyan gazdasági társaságnak, amelynek kiegyenlítetlen tartozása van vagy maradt fenn a BKV Zrt.-vel szemben, illetve korábban bérlőként üzleti magatartásával kárt okozott a BKV Zrt.-nek.
Amennyiben a pályázat nyertese az előzőekben felsoroltak alá eső személy és hirdettünk 2. helyezettet, úgy a pályázati eljárás eredménye alapján a sorrendben követő pályázóval köt szerződést Kiíró.

Kiíró a Pályázati Felhívást indoklás és költségtérítés nélkül visszavonhatja a pályázatbeadás határidejéig, valamint szintén indoklás és költségtérítés nélkül jogosult a pályázati felhívást a pályázatbeadás napját megelőző 5. napig kiegészíteni, illetve módosítani.

A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Ajánlattevő a „Pályázati Lap” benyújtásával tudomásul veszi, hogy ezen dokumentumon általa feltüntetett e-mail címet ajánlatkérő hivatalos értesítési címnek tekinti, és akként is kezeli. A beérkezett ajánlatok előzetes értékelése függvényében a hiánypótlásra, és az esetlegesen megtartásra kerülő második fordulóra (licit), ajánlatkérő ezen e-mail címre küldött értesítéssel hívja fel az érintett ajánlattevőket, illetve a pályázat eredményéről is erre a címre küld értesítést.

Melléklet: a bérlemény fotója