Budapest, II. kerület, Hűvösvölgyi út 205. szám alatti 11365 helyrajzi számú osztatlan közös tulajdonú ingatlanon található 150,76 m2 alapterületű épület

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1072 Budapest, Akácfa u. 15.) ajánlattételi felhívás útján kívánja hasznosítani az alább megjelölt ingatlant.

 

A bérbeadás tárgya:

 

Budapest, II. kerület, Hűvösvölgyi út 205. szám alatti 11365 helyrajzi számú osztatlan közös tulajdonú ingatlanon (volt Hűvösvölgy - Népkert autóbusz-végállomás) található 150,76 m2 alapterületű épület (a korábban cukrászdának kialakított végállomási épülethez tartozik egy 82,43 m2 alapterületű alagsor is).

Az ingatlan hasznosítási lehetősége korlátozott, egyrészt az épület a továbbiakban nem fejleszthető, másrészt a II. kerületi Önkormányzat (25/2002. KSZT, IX.24.) rendelete szerint az épület előtti buszforduló területén 96 db gépjármű elhelyezésére szolgáló P+R parkolót kell kialakítani. Ez ügyben a pályázóknak ajánlatos a helyi önkormányzatnál a szabályozás tervről és a működési engedély kiadásának feltételeiről előzetesen érdeklődni.

A bérleti jogviszony létesítése a mellékelt „Mintaszerződés” szerint, az energia (elektromos áram, földgáz, víz és csatorna) ellátás biztosítása közvetlenül a nyertes ajánlattevő és a közműszolgáltatók között megkötött szerződés alapján történik. A bérlemény felújításának és átalakításának teljes költsége az ajánlattevőt terheli, bérbeszámítási lehetőség nélkül.

Az ajánlatokat forint / hó + ÁFA összegben, a tevékenység megjelölésével várjuk. Az ajánlattevő vállalja, hogy ajánlatát 90 napig fenntartja, amely kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

Ajánlati biztosíték: 50.000,- Ft. Az érvényes ajánlattétel feltétele az ajánlati biztosíték átutalása a BKV Zrt. bankszámlájára, melyről részletes tájékoztatás a BKV Zrt. honlapján a Bérbeadás menüpont alatt, a Bérbeadáshoz kapcsolódó dokumentumok között található.

A pályázaton történő részvételből kizáró ok, ha az ajánlattevő ellen felszámolási-, csőd- vagy végrehajtási eljárás van folyamatban.

Az ajánlattételi felhívással kapcsolatban további információkat a BKV Zrt. Ingatlanhasznosítási Csoport munkatársai a 461-6500/11462, 11069-es telefonszámon adnak.

Az ajánlatokat zárt borítékban, az ajánlat tárgyát képező ingatlan megjelölésével a BKV Zrt. Budapest, VII. Akácfa u. 15. III. emelet 311. sz. helyiségében 2013. szeptember 4-én 12 óráig lehet benyújtani, egy példányban.

Kérjük, hogy ajánlatukat a „Pályázati adatlap és nyilatkozat”-on tegyék meg.

Ajánlattevő a „Pályázati adatlap és nyilatkozat” benyújtásával tudomásul veszi, hogy ezen dokumentumon általa feltüntetett e-mail címet az ajánlatkérő hivatalos értesítési címnek tekinti, és akként is kezeli.

 Az ajánlatok bontása nyilvános. A bontás időpontja: 2013. szeptember 5-én 10 óra.

Az ajánlatok elbírálásának szempontja a megajánlott bérleti díj mértéke.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi felhívást indokolás nélkül részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítsa, illetve fenntartja a jogot a bérlemény további pályázaton vagy licitáláson történő hasznosítására.