Baross u. 132. szám alatti Baross kocsiszínben elhelyezkedő helyiség

AJÁNLATTÉTELI  FELHÍVÁS
megjelenés ideje: 2013. 12. 20.
Lejárat: 2014. 01. 20.

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1072 Budapest, Akácfa u. 15.) (a továbbiakban Ajánlatkérő) ajánlattételi felhívás útján kívánja hasznosítani az alább megjelölt ingatlant.

A bérbeadás tárgya:

Budapest, VIII. kerület, Baross u. 132. szám alatti Baross kocsiszínben elhelyezkedő 9 m2 alapterületű helyiség.

A bérleti jogviszony létesítése a BKV Zrt. honlapján megtekinthető „Bérleti szerződés minta” szerint történik, öt éves határozott idejű szerződéssel!

Közművek:
Víz-csatorna közmű ellátás igénybevétele az Ajánlatkérővel kötött külön szerződés alapján. Az igénybe vehető mennyiség 1 m3/nap.
Elektromos energia biztosítása Bérlő feladata, az igényelt mennyiségre vonatkozóan a közmű szolgáltatóval közvetlenül kötött megállapodás alapján.
 
Eredményes pályázat esetén, a nyertes pályázó és Kiíró között létrejövő bérleti jogviszony során, Bérlőt terhelik a közszolgáltatókkal megkötendő külön szerződés alapján az energia-, és szemétszállítás stb. díjak is.

A megfelelő műszaki feltételek esetén, a közművek esetleges bővítése a Bérlő feladata, saját költségén, megtérítési igény lehetősége nélkül.

A bérlemény kialakításának teljes költsége az ajánlattevőt terheli, megtérítési igény, bérbeszámítás lehetősége nélkül. Megtérítési igénnyel a Bérlő a szerződés megszűnésekor sem léphet fel.
A bérlemény felújítása, arculatának kialakítása csak a BKV Zrt.-vel egyeztetett módon történhet.
Az ajánlatokat forint / hó + ÁFA összegben, a tevékenység megjelölésével várjuk. Az ajánlattevő vállalja, hogy ajánlatát 90 napig fenntartja, amely kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

Ajánlati biztosíték: 50.000,- Ft. Az érvényes ajánlattétel feltétele az ajánlati biztosíték átutalása a BKV Zrt. bankszámlájára, melyről részletes tájékoztatás a BKV Zrt. honlapján a Bérbeadás menüpont alatt, a Bérbeadáshoz kapcsolódó dokumentumok között található.
A pályázaton történő részvételből kizáró ok, ha az ajánlattevő ellen felszámolási-, vagy csődeljárás van folyamatban, továbbá végelszámolás vagy törlés alatt áll.

Egy ajánlattevő nem adhat be ugyanarra az Ajánlattételi felhívásra több érvényes árajánlatot.

A benyújtott ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja, ha nem felel meg az Ajánlattételi Felhívásban foglaltaknak.

Az ajánlatokat zárt borítékban, az ajánlat tárgyát képező ingatlan megjelölésével a BKV Zrt. Budapest, VII. Akácfa u. 15. III. emelet 311. sz. helyiségében 2014. január 20-án 12.00 óráig lehet benyújtani, egy példányban.
Az ajánlatok bontása nyilvános. A bontás időpontja: 2014. január 21. 10.00 óra.

Kérjük, hogy ajánlatukat a "Pályázati adatlap és nyilatkozat"-on tegyék meg.
Ajánlattevő a "Pályázati adatlap és nyilatkozat" benyújtásával tudomásul veszi, hogy ezen dokumentumon általa feltüntetett e-mail címet Ajánlatkérő hivatalos értesítési címnek tekinti, és akként is kezeli. A beérkezett ajánlatok előzetes értékelése függvényében megtartásra kerülő második fordulóra (licit), Ajánlatkérő ezen e-mail címre küldött meghívóval hívja fel az érintett Ajánlattevőket.

Az ajánlatok elbírálásának szempontja a megajánlott bérleti díj mértéke.
Az ajánlattételi felhívással kapcsolatban további információkat a BKV Zrt. Ingatlanhasznosítási Csoport munkatársai a 461-6500/11069, 11462-es telefonszámon adnak.

Az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi felhívást indokolás nélkül részben vagy egészben eredménytelennek nyilvánítsa, illetve fenntartja a jogot a bérlemény további pályázaton vagy licitáláson történő hasznosítására.