Az M3 metróvonal Lehel téri metróállomás galériaszintjén található helyiség 20 m2 alapterülettel

AJÁNLATTÉTELI  FELHÍVÁS

Megjelenés ideje: 2013. 12. 20.
Lejárat: 2014. 01. 20.

 

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1072 Budapest, Akácfa u. 15.) (a továbbiakban: Ajánlatkérő) ajánlattételi felhívás útján kívánja hasznosítani az alább megjelölt pavilont.

 

A bérbeadás tárgya:

 

Az M3 metróvonal Lehel téri metróállomás galériaszintjén található helyiség 20 m2 alapterülettel.

 

A bérleti jogviszony létesítése a mellékelt „Bérleti szerződés minta” szerint, öt éves határozott idejű szerződés szerint történik.

A bérlemény kialakításának teljes költsége az ajánlattevőt terheli, bérbeszámítási lehetőség nélkül. A bérlemény felújítása, arculatának kialakítása csak a BKV Zrt.-vel egyeztetett módon történhet.

Közművek: Az elektromos energia igénybevétele az Ajánlatkérővel külön megkötött szerződés alapján történik.

Az igénybe vehető elektromos energia: 3x25A

 

A megfelelő műszaki feltételek esetén, a közmű esetleges bővítése a Bérlő feladata, saját költségén, megtérítési igény lehetősége nélkül.

 

A tevékenységi kör megválasztásánál kötelező figyelembe venni az „Utasítás a metró és MFAV utasforgalmi területeinek aktív részvételű kereskedelmi célú igénybevételére” tárgyú utasítás 53./ pontját, amely utasítás a honlapon megtekinthető.

Szeszesital árusítása tilos!

 

Az ajánlatokat forint / hó + ÁFA összegben, a tevékenység megjelölésével várjuk. Az ajánlattevő vállalja, hogy ajánlatát 90 napig fenntartja, amely kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

 

Ajánlati biztosíték: 50.000,- Ft. Az érvényes ajánlattétel feltétele az ajánlati biztosíték átutalása a BKV Zrt. bankszámlájára, melyről részletes tájékoztatás a BKV Zrt. honlapján a Bérbeadás menüpont alatt, a Bérbeadáshoz kapcsolódó dokumentumok között található.

 

A pályázaton történő részvételből kizáró ok, ha az ajánlattevő ellen felszámolási-, vagy csődeljárás van folyamatban, továbbá végelszámolás vagy törlés alatt áll.

 

Elsősorban szolgáltatási tevékenységet végző ajánlattevők jelentkezését várjuk.

 

Kérjük, hogy ajánlatukat a „Pályázati adatlap és nyilatkozat”-on tegyék meg.

Ajánlattevő a „Pályázati adatlap és nyilatkozat” benyújtásával tudomásul veszi, hogy ezen dokumentumon általa feltüntetett e-mail címet az Ajánlatkérő hivatalos értesítési címnek tekinti, és akként is kezeli. A beérkezett ajánlatok előzetes értékelése függvényében megtartásra kerülő második fordulóra (licit), Ajánlatkérő ezen e-mail címre küldött meghívóval hívja fel az érintett Ajánlattevőket.

 

Az ajánlatokat zárt borítékban, az ajánlat tárgyát képező ingatlan megjelölésével a BKV Zrt. Budapest, VII. Akácfa u. 15. III. emelet 311. sz. helyiségében 2014. január 20-án 12.00 óráig lehet benyújtani, egy példányban.

Az ajánlatok bontása nyilvános. A bontás időpontja: 2014. január 21-én 10.00 óra.

 

Az ajánlattételi felhívással kapcsolatban további információkat a BKV Zrt. Ingatlanhasznosítási Csoport munkatársai a 461-6500/11462, 11069-es telefonszámon adnak.

 

Az ajánlatok elbírálásának szempontja a megajánlott bérleti díj mértéke.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi felhívást indokolás nélkül részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítsa, illetve fenntartja a jogot a bérlemény további pályázaton vagy licitáláson történő hasznosítására.