A H8 HÉV Sashalom megálló épületében elhelyezkedő, 18 m2 helyiség

  • 2014-02-05 08:57:32

 

AJÁNLATTÉTELI  FELHÍVÁS

Megjelenés ideje: 2014. 02. 04.

 

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1072 Budapest, Akácfa u. 15.) (a továbbiakban: Ajánlatkérő) ajánlattételi felhívás útján kívánja hasznosítani az alább megjelölt ingatlant.

 

A bérbeadás tárgya:

 

A H8 HÉV Sashalom megálló épületében elhelyezkedő, 18 m2 helyiség.

 

Közművek:

Víz-csatorna közmű ellátás igénybevétele az Ajánlatkérővel kötött külön szerződés alapján. Az igénybe vehető mennyiség 0,2 m3/nap.

Elektromos energia biztosítása önálló ELMŰ mérőórával, az Ajánlatkérővel kötött szerződés szerint. Jelenlegi teljesítmény 3*10A. Bővítési igény esetén a mérő-óra Bérlő nevére történő átírása után az igényelt mennyiségre vonatkozóan az Elektromos Szolgáltatóval közvetlenül kötött megállapodás alapján. 

 

Eredményes pályázat esetén, a nyertes pályázó és Ajánlatkérő között létrejövő bérleti jogviszony során, Bérlőt terhelik a közszolgáltatókkal megkötendő külön szerződés alapján és szemétszállítás stb. díjak is.

 

A megfelelő műszaki feltételek esetén, a közművek esetleges bővítése a Bérlő feladata, saját költségén, megtérítési igény lehetősége nélkül.

 

A bérleti jogviszony létesítése a BKV Zrt. honlapján megtekinthető „Bérleti szerződés minta” szerint történik, öt éves határozott idejű szerződéssel!

 

A BKV honlapján (a bérbeadáshoz kapcsolódó menüpont alatt) megtekinthető „Utasítás a HÉV területeinek aktív részvételű kereskedelmi igénybevételére” című utasítás előírásait a bérleti jogviszony során betartani szükséges, különös tekintettel annak 53. pontjára.

 

Szeszesital árusítása tilos!

 

Az ajánlatokat forint / hó + ÁFA összegben, a tevékenység megjelölésével várjuk.

 

Ajánlati biztosíték: 50.000,- Ft. Az érvényes ajánlattétel feltétele az ajánlati biztosíték átutalása a BKV Zrt. bankszámlájára, melyről részletes tájékoztatás a BKV Zrt. honlapján a Bérbeadás menüpont alatt, a Bérbeadáshoz kapcsolódó dokumentumok között található.

 

A pályázaton történő részvételből kizáró ok, ha az ajánlattevő ellen felszámolási-, vagy csődeljárás van folyamatban, továbbá végelszámolás vagy törlés alatt áll.

 

Egy pályázó nem adhat be ugyanarra a pályázati felhívásra több érvényes pályázatot (árajánlatot).

 

A benyújtott pályázatot Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja, ha nem felel meg az Ajánlattételi Felhívásban foglaltaknak.

 

Ajánlattevő a „Pályázati adatlap és nyilatkozat” benyújtásával tudomásul veszi, hogy ezen dokumentumon általa feltüntetett e-mail címet Ajánlatkérő hivatalos értesítési címnek tekinti, és akként is kezeli. A beérkezett ajánlatok előzetes értékelése függvényében megtartásra kerülő második fordulóra (licit), Ajánlatkérő ezen e-mail címre küldött meghívóval hívja fel az érintett Ajánlattevőket.

 

Az ajánlattevő vállalja, hogy ajánlatát 90 napig fenntartja, amely kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

 

Az ajánlattételi felhívással kapcsolatban további információkat a BKV Zrt. Vagyonhasznosítási Csoport munkatársai a 461-6500/11069, illetve /11462-es telefonszámon adnak.

 

Az ajánlatokat zárt borítékban, az ajánlat tárgyát képező ingatlan megjelölésével a BKV Zrt. Budapest, VII. Akácfa u. 15. III. emelet 311. sz. helyiségében 2014. március 3-án 12.00-óráig lehet benyújtani, egy példányban.

 

Az ajánlatok bontása nyilvános. A bontás időpontja: 2014. március 4-én 10.00 óra.

Az ajánlatok elbírálásának szempontja a megajánlott bérleti díj mértéke.

 

Kérjük, hogy ajánlatukat a „Pályázati adatlap és nyilatkozat”-on tegyék meg.

 

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi felhívást indokolás nélkül részben vagy egészben eredménytelennek nyilvánítsa, illetve fenntartja a jogot az épület további pályázaton vagy licitáláson történő hasznosítására.