Mexikói úti közlekedési csomópontban elhelyezkedő 36 m2 alapterületű helyiség.

AJÁNLATTÉTELI  FELHÍVÁS
Megjelenés ideje: 2013. 12. 20.
Lejárat: 2014. 01. 20.


A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1072 Budapest, Akácfa u. 15.) (a továbbiakban: Ajánlatkérő) ajánlattételi felhívás útján kívánja hasznosítani az alább megjelölt ingatlant.

A bérbeadás tárgya:

A Budapest XIV. kerület Mexikói úti közlekedési csomópontban elhelyezkedő 36 m2 alapterületű helyiség.
A bérleti jogviszony létesítése a BKV Zrt. honlapján megtekinthető "Bérleti szerződés minta" szerint, határozatlan idejű szerződéssel történik.
 
Közművek:
Mért elektromos energia igénybevétele a közmű-szolgáltatóval közvetlenül kötött szerződés alapján, víz-, és csatornahasználat (0,5 m3/nap), valamint gáz közmű (max. 4 m3/óra) igénybevétele az Ajánlatkérővel (Bérbeadó) kötött külön szerződés alapján, a fogyasztott mennyiség szerint történik.

Eredményes pályázat esetén, a nyertes Ajánlattevő és Ajánlatkérő között létrejövő bérleti jogviszony során, Bérlőt terhelik a víz-, csatorna-, energia-, fűtés-, és hulladékszállítási, stb. díjak is.
A megfelelő műszaki feltételek esetén, a közművek esetleges bővítése a Bérlő feladata, saját költségén, megtérítési igény lehetősége nélkül.

A Bérlemény kialakítása, a Bérlő feladata saját költségén, megtérítési, bérbeszámítási igény nélkül. Megtérítési igénnyel a Bérlő a szerződés megszűnésekor sem léphet fel.

A bérlemény felújítása, átalakítása csak a BKV Zrt.-vel egyeztetett módon történhet.

Szeszesital árusítása tilos!

Az ajánlatokat forint / hó + ÁFA összegben, a tevékenység megjelölésével várjuk.

Ajánlati biztosíték: 50.000,- Ft. Az érvényes ajánlattétel feltétele az ajánlati biztosíték átutalása a BKV Zrt. bankszámlájára, melyről részletes tájékoztatás a BKV Zrt. honlapján a Bérbeadás menüpont alatt, a Bérbeadáshoz kapcsolódó dokumentumok között található.

A pályázaton történő részvételből kizáró ok, ha az ajánlattevő ellen felszámolási-, vagy csődeljárás van folyamatban, továbbá végelszámolás vagy törlés alatt áll.

Egy pályázó nem adhat be ugyanarra a pályázati felhívásra több érvényes pályázatot (árajánlatot).

A benyújtott pályázatot Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja, ha nem felel meg az Ajánlattételi Felhívásban foglaltaknak.

Kérjük, hogy ajánlatukat a „Pályázati adatlap és nyilatkozat”-on tegyék meg.
Ajánlattevő a "Pályázati adatlap és nyilatkozat" benyújtásával tudomásul veszi, hogy ezen dokumentumon általa feltüntetett e-mail címet Ajánlatkérő hivatalos értesítési címnek tekinti, és akként is kezeli. A beérkezett ajánlatok előzetes értékelése függvényében megtartásra kerülő második fordulóra (licit), Ajánlatkérő ezen e-mail címre küldött meghívóval hívja fel az érintett Ajánlattevőket.

Az ajánlattevő vállalja, hogy ajánlatát 90 napig fenntartja, amely kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

Az ajánlattételi felhívással kapcsolatban további információkat a BKV Zrt. Vagyonhasznosítási Csoport munkatársai a 461-6500/11069, illetve /11462-es telefonszámon adnak.

Az ajánlatokat zárt borítékban, az ajánlat tárgyát képező ingatlan megjelölésével a BKV Zrt. Budapest, VII. Akácfa u. 15. III. emelet 311. sz. helyiségében 2014. január 20-án 12.00-óráig lehet benyújtani, egy példányban.
Az ajánlatok bontása nyilvános. A bontás időpontja: 2014. január 21.-én 10.00 óra.
Az ajánlatok elbírálásának szempontja a megajánlott bérleti díj mértéke.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi felhívást indokolás nélkül részben vagy egészben eredménytelennek nyilvánítsa, illetve fenntartja a jogot az épület további pályázaton vagy licitáláson történő hasznosítására.