Tájékoztató bérlői díjkedvezményről

                                                                                     2.sz. melléklet

 

A BKV Zrt. tájékoztatója a Veszélyhelyzet miatti bérlői díjkedvezményekről

 

Tisztelt Bérlőink!

 

A Budapest Főváros Közgyűlésének „egyes nem lakás céljára szolgáló ingatlanok ellenérték fejében hasznosított szerződéseinek veszélyhelyzettel összefüggő alkalmazásáról” szóló, 2020. október 8. napjával módosított 38/2020. (VI.26.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban: Főv. Kgy. rendelet), valamint a „bérletidíj-fizetési mentességről” szóló 52/2021. (II.9.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltakra tekintettel Társaságunk is lehetőséget nyújta bérleti szerződéseikben rögzített, bérleményben végzett tevékenységekhez kapcsolódóan bérleti díjkedvezmény igénybevételére, az alábbi feltételek mellett.

 

I.     A Főv. Kgy rendelettel összefüggő díjkedvezményre vonatkozó tájékoztató:

 

Társaságunk a 2020. szeptember 01. és 2021. január 31. közötti időszakra eső egyes naptári hónapokban, a megelőző év azonos naptári hónapjában (2019. szeptember 01. – 2020. január 31.) elért árbevételhez képest keletkezett árbevétel-csökkenéssel arányos, de legfeljebb 90%-os bérleti díjkedvezmény nyújtására lehetőséget lát, a bérlő erre irányuló kérelme alapján, az alábbiak feltételek mellett.

Ez a lehetőség csak az alábbi TEÁOR vagy TESZOR számmal azonosított tényleges főtevékenységet végző mikro- és kisvállalkozásokat illeti meg:

  • 56-os (vendéglátás),
  • 79-es (utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás),
  • 82.30-as (konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése),
  • 90-es (alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység) vagy
  • 93-as (sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység).

Tényleges főtevékenységnek azt a tevékenységet kell érteni, amelyből a bérlőnek a 2019. évben vagy 2020. január 1. és 2020. augusztus 31. között a legtöbb az értékesítési nettó árbevétele, de amelyből legalább értékesítési nettó árbevételének 30%-a származott.

A díjkedvezmény nyújtására irányuló kérelmet a Tájékoztató mellékletét képező Kérelem-Nyilatkozat elnevezésű dokumentum kitöltésével és cégszerű aláírásával, valamint az árbevétel változását alátámasztó igazolásokat és cégkivonatot csatolva kell benyújtani Társaságunkhoz papíralapon (postacímre megküldéssel) vagy elektronikus úton az ingatlantitkarsag@bkv.hu email címre történő továbbítással 2021. március 19-ig. Ezen határnapig a kérelemnek meg is kell érkeznie Társaságunkhoz.

 

Díjkedvezményre jogosultság további feltételei:

a) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (továbbiakban: KKV tv.) szerinti mikro- és kisvállalkozásnak minősülő bérlő nyilatkozzon arról, hogy a díjkedvezménnyel érintett naptári hónapban/ hónapokban elért árbevétele a megelőző év azonos naptári hónapjában elért árbevételhez képest 25%-nál nagyobb mértékben csökkent, és azt hitelt érdemlő dokumentumokkal ( pld. online kassza bizonylat, vagy cégszerűen aláírt főkönyvi kivonat) igazolja,

b) a KKV tv. szerinti kisvállalkozásnak minősülő bérlőnek ezen túlmenően arról is nyilatkoznia kell, hogy az átlagos statisztikai létszáma a díjkedvezménnyel érintett naptári hónap/ hónapok utolsó munkanapján legfeljebb 10%-kal alacsonyabb, mint 2020. szeptember 30. napján volt.

Amennyiben a bérlőnek a megelőző naptári év azonos hónapjában (2019. szeptember 01. – 2020, január 31.) a bérleti jogviszonya a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársasággal nem állt fenn, vagy a bérleményben működtetett üzlete méltányolható okból nem volt nyitva, erről nyilatkoznia kell, és meg kell adnia a Kérelem-Nyilatkozatban feltüntetett adatokat. Erre az összehasonlító időadatok miatt van szükség.

A díjkedvezményre jogosultság időszaka: 2020. szeptember 1. és 2021. január 31. közötti hónapok. Ezért ehhez a mellékelt Kérelem-Nyilatkozat kitöltése, és a szükséges igazolások csatolásával történő beküldése szükséges 2021. március 19-ig.

Felhívjuk figyelmüket, hogy nem jogosult kedvezményre az a kérelmező bérlő, amely a teljes bérleti díja vonatkozásában működési célú támogatást kap az államtól vagy az önkormányzattól, illetve árbevétel-csökkenése nem haladja meg a 25 %-ot.

A kérelmet a mellékelt Kérelem-Nyilatkozat hiánytalan kitöltésével kell benyújtani. Ennek érdekében felhívjuk figyelmüket, hogy érintettség esetén a nyilatkozatnak annak hiánytalan kitöltését követően, a szükséges mellékletek csatolásával a Társaságunk postacímére papíralapon, vagy ingatlantitkarsag@bkv.hu email címére 2021. március 19-ig kell beérkeznie.

Azoknak a bérlőinknek, akik nem esnek a teljes díjmentességet adó Kormányrendelet hatálya alá, de a Fővárosi Rendeletmódosítás hatálya alá igen, a 2021. február-március időszakra is jár a Rendeletmódosítás szerinti díjcsökkentés. Erre külön felhívást küldünk a Rendeletmódosítás alapján a 2020. szeptember-201. januári időszakra vonatkozó kérelmet benyújtott bérlőinknek.

 

II. A Kormányrendelettel összefüggő díjkedvezményre vonatkozó tájékoztató:

 

A 2021. február 10-én hatályba lépett kormányrendelet (Továbbiakban: Rendelet) a helyi önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságokra (igy a BKV Zrt-re) is kötelező előírásokat tartalmaz, amelyek az alábbiak:

  • nem követelhető bérleti díj 2021 február-június közötti időszakra a Korm. rendeletben meghatározott tevékenységet végző bérlők esetében, a Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén
  • a Korm.rendelet 25 fajta figyelembe veendő 2020.november 4. napján a bérlő által végzett, tevékenységet határoz meg - ezen belül kivételeket sorol fel, mint pld. hogy a mentesség az üzemi büfét üzemeltető bérlőkre nem vonatkozik illetve egyes tevékenységet végzőkre csak a Korm. rendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén vonatkozik - amelyet azonban meg kell feleltetni a bérleti szerződésben rögzített tevékenységnek
  • csak helyiségbérletek esetében alkalmazandó
  • a Korm.-rendeletben rögzített időszakra már megfizetett bérleti díjakat 2021. március 15. napjáig vissza kell fizetni a bérlőknek

A díjkedvezmény megállapításánál a Bérleti szerződésekben rögzített, a bérleményben végzett tevékenységeket vesszük figyelembe, annak alapján meghatároztuk az érintett bérlőink körét, akiknek külön levélben is felhívjuk a figyelmét a díjkedvezményre vonatkozó lehetőségekre.

A Bejelentés beküldésének határideje 2021. március 8, tekintettel a már megfizetett bérleti díjak visszautalására megadott határidőre.

Mivel a Főv. Kgy. és a Kormányrendelet részben átfedést mutat a kedvezményes időszakok vonatkozásában, a csak a Főv. Kgy.rendelet alapján jogosult, és kérelmet benyújtott bérlőinknek a 2021. február-március hónapokra igényelhető kedvezmény lehetőségéről április hónapban újabb felhívást küldünk.

A Tájékoztató mellékletét képezi az Főv. Kgy. rendelet és a Kormányrendelet, a „Kérelem-Nyilatkozat”, és a „Bejelentés” minta.

A Főv. Kgy.rendelet alapján történő igénybejelentéseket a „Kérelem-Nyilatkozat” kitöltésével, és az abban írt mellékletek csatolásával, a Kormányrendelethez kapcsolódó igénybejelentéseket a „Bejelentés” kitöltésével és cégszerű aláírással ellátva kérjük megtenni.

Jelen Tájékoztató nem minősül díjcsökkentésre vonatkozó ajánlatnak.

 

Budapest 2021. február …..