Bp. Budapest, XII. Fogaskerekű vasút Városmajor végállomás

 • 2015-04-20 10:28:45

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Ingatlan bérbeadására

 Lejárt: 2015. 05. 20.

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1072 Budapest, Akácfa utca 15.) (továbbiakban: Kiíró) nyilvános, kétfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában lévő alábbi ingatlan bérbeadására.

 

A bérlemény címe

Megnevezés

Terület

(m2)

Ajánlati biztosíték

(nettó Ft)

A bérlet futamideje

Bp. Budapest, XII. Fogaskerekű vasút Városmajor végállomás

helyiség

70

100.000

határozott, 5 éves

 

Igénybe vehető közüzemi szolgáltatások közszolgáltatótól vagy BKV-tól:

                       

szolgáltatás típusa

igényelhető mennyiség

elektromos energia

1*10A

víz, és csatorna

0,5 m3/nap

 

A bérlemény kialakításának teljes költsége, a közművek esetleges bővítése a Bérlő feladata, saját költségén, bérbeszámítási, megtérítési igény nélkül.

 

A Bérleményt is magába foglaló Fogaskerekű végállomás a BKV Zrt. telephelyén belül található. Pályázó tudomásul veszi, hogy

 • a Bérlemény, illetve az üzem területén Bérlő csak a Fogaskerekű vasút  üzemidejében tartózkodhat, illetve folytathatja Bérleti szerződés tárgyát képező tevékenységet. A Fogaskerekű Vasút üzemidején kívül a Városmajori végállomás kerítésekkel körülhatárolt területe  fizikailag is lezárásra kerül.
 • rendkívüli üzemszünet esetén, az állomás területén illetéktelen (a Bérlőn kívülálló harmadik személy) nem tartózkodhat. Rendkívüli üzemszünetnek minősül az az időszak, amikor a Fogaskerekű Vasút általános, hajnaltól késő éjszakáig tartó, menetrendszerű, közszolgáltatás keretében végzett személyszállító tevékenysége Városmajor végállomás vonatkozásában bármely okból kifolyólag teljesen felfüggesztésre kerül.
 • Parkolási lehetőséget Kiíró (bérleti jogviszony során Bérbeadó) semmilyen célból (beleértve az áruszállítás esetét is) nem biztosít. A Fogaskerekű Vasút telephely Szilágyi Erzsébet Fasor felőli oldalán lévő bejáratainak közelében, a közterületi oldalon (ide értve a gyalogos közforgalmú utas közlekedést biztosító főbejáratot, és az üzemi célú közlekedést biztosító teherbejáratot is) szabályos parkolóhelyek nem kerültek kialakításra, így ezeken a területeken a járművel történő megállás is TILOS.
 • A bérlő tevékenysége közben keletkezett hulladék tárolására lehetőséget, illetve eszközöket, gyűjtésére és elszállítására területet Kiíró nem biztosít.

 

A pályázat beadásának helye, határideje:

 

BKV Zrt. 1072 Budapest, Akácfa utca 15., 311. sz. helyiség

2015. május 20-án 0800-1200 óra között

 

A Pályázatot zárt borítékban, a borítékon az ajánlat tárgyát képező ingatlan megjelölésével kell benyújtani. A Borítékba a kitöltött Pályázati adatlapot, és mellékleteit 2 példányban (egy eredeti és egy másolat) kell elhelyezni.

A Pályázati eljárás nyelve a magyar. A pályázóknak kell gondoskodniuk a dokumentumok magyar nyelven történő benyújtásáról, és az eljárás során szükség szerint tolmács részvételének biztosításáról.

 

A Pályázat bontása nyilvános, a beadási határidő lejártát követően azonnal megtörténik.

 

A pályázaton való részvétel feltételei:

 

 • a fent megjelölt összegű ajánlati biztosíték Kiíró Budapest  Banknál vezetett 10102093-01671903-07000004 számú számlájára a pályázat beadási határidejét megelőző napig történő befizetése. A befizetésnél megjegyzésként kell feltüntetni a pályázó nevét, valamint a bérlemény címét és megnevezését, melyhez az utalt ajánlati biztosíték kapcsolódik. A befizetett ajánlati biztosíték a pályázat győztese esetében a bérleti szerződés szerinti óvadékba beszámításra kerül. A BKV az ajánlati biztosíték után nem fizet kamatot.
 • Pályázat benyújtása Kiíró www.bkv.hu internetes honlapján elérhető Pályázati Lap hiánytalan kitöltésével.

 

Nem lehet pályázó:

 • aki végelszámolás, felszámolási eljárás, cégbírósági törvényességi felügyeleti- (megszüntetési), csődeljárás vagy végrehajtás alatt áll, illetve perben áll a Bérbeadóval
 • aki tulajdonosa, vagy volt tulajdonosa, tisztségviselője olyan gazdasági társaságnak, amelynek kiegyenlítetlen tartozása van vagy maradt fenn a Bérbeadóval szemben,
 • aki korábban bérlőként üzleti magatartásával kárt okozott a Bérbeadónak.
 • aki Pályázóként (nyertes, vagy 2. 3. helyezett) a szerződés megkötésétől visszalépett a pályázat benyújtási határidejétől számított 2 éven belül.
 • aki korábban már szerződéses kapcsolatban állt a BKV Zrt-vel és mely szerződés a cég szerződésszegése okán felmondásra került.
 • akinek a Bérbeadóval szemben fennálló, lejárt kötelezettsége van

 

Amennyiben egy pályázó ugyanarra a bérleményre több eltérő árajánlatot tartalmazó érvényes pályázatot nyújt be, ebben az esetben a BKV Zrt, kizárólag a legmagasabb árajánlatot tartalmazó pályázatot tekinti érvényesnek.

 

A pályázati eljárással, a jelentkezéssel és az ingatlan megtekintési lehetőségével kapcsolatban további információval szolgál: Ingatlanhasznosítási csoport munkatársai (tel.:461-6500/11069 vagy 11462 ) munkanapokon 9-15 óra között.

Az ingatlan megtekintésére, igény esetén előzetes telefonos megbeszélés alapján, a Kiíró kizárólag az alábbi időpontban biztosít lehetőséget:

2015. május 7–én 14.00-15.00 óra között.

 

 

A pályázat értékelési szempontjai:

 1. a megajánlott bérleti díj nagysága, (90% súllyal);
 2. arculati elemek, dizájn, (10% súllyal).

 

Az értékelésnél az egyes szempontok esetében legmagasabb ajánlat kapja a maximális pontot, míg a sorrendben utána következőek lineárisan arányosan kevesebbet.

A legmagasabbra értékelt ajánlat: az egyes szempontokra adott pontok és az adott értékelési szempont súlyarányának szorzataként számított összes pontszám alapján elért legmagasabb pontszámot elért pályázó ajánlata.

 

Második fordulóra (licitálásra) kerül sor, ha a legmagasabbra értékelt és az azt követő érvényes ajánlat(ok) közötti különbség nem haladja meg a 10%-ot. A  második fordulóra Kiíró a pályázó által megadott e-mail címre küldött meghívóval hívja fel az érintett pályázókat.

 

Az ingatlant terhelő egyéb költségek mindenkori aktuális összege, amely lehet:

 • helyi adó
 • társasházi közös költség,
 •  közterület-használati díj
 • stb 

összege a megajánlott bérleti díjon felül a bérlőt terheli.

 

Ugyancsak a Bérlőt terhelik a BKV-val vagy a közszolgáltatókkal megkötendő külön szerződés alapján közmű-szolgáltatási díjak is.

 

Pályázónak ajánlatához a bérleményre vonatkozó színezett látványtervet vagy homlokzati tervet kell mellékelnie.

 

A bérleményben szeszesitalt forgalmazni nem lehet!

 

A benyújtott pályázatot Kiíró érvénytelennek nyilvánítja, ha nem felel meg a Pályázati Felhívásban foglaltaknak. Kiíró hiánypótlásra kizárólag a Kiíró által kiküldött hiánypótlási felhívással biztosít lehetőséget. Aki a hiánypótlási felhívásban megjelölt hiányokat nem pótolja, vagy a hiánypótlási felhívásban megjelölt határidőn túl pótolja, annak a pályázatát érvénytelenné nyilvánítja Kiíró.

 

Nem pótolhatók az alábbi hiányosságok, azaz a benyújtott pályázat azonnali érvénytelenségét okozzák:

 • nem jelöl meg egyértelmű díjajánlatot, vagy azt egy másik pályázóéhoz köti;
 • nem fizette be a megjelölt határidőig a teljes ajánlati biztosítékot, vagy nem a megjelölt számlaszámra fizette be;
 • nem a cég képviseletére feljogosított (vagy cégjegyzésre jogosult, avagy ilyen személytől származó meghatalmazással rendelkező) személy írta alá az ajánlatot;
 • ha a pályázat benyújtója a jelen kiírásban meghatározottak szerint nem lehet pályázó

 

A pályázatban nyilatkozni köteles a pályázó, hogy

 • a BKV. hu honlapon megtalálható bérleti szerződést megismerte és elfogadja
 • a BKV.hu honlapon megtalálható Ingatlanhasznosítási Szabályzatot, és a bérlemények használatára vonatkozó utasításokat megismerte
 •  nem áll végelszámolás, felszámolási eljárás, cégbírósági törvényességi felügyeleti- (megszüntetési), csődeljárás vagy végrehajtás alatt, továbbá nincs a BKV Zrt-vel szemben fennálló, lejárt kötelezettsége illetve nem áll perben a BKV Zrt-vel illetve nem, vagy nem volt tulajdonosa, tisztségviselője olyan gazdasági társaságnak, amelynek kiegyenlítetlen tartozása van vagy maradt fenn a BKV Zrt-vel szemben, illetve korábban bérlőként üzleti magatartásával nem okozott kárt a BKV Zrt-nek.
 • Pályázóként (nyertes, vagy 2. 3. helyezett) a szerződés megkötésétől nem lépett vissza a pályázat benyújtási határidejétől számított 2 éven belül
 • korábban már nem állt olyan szerződéses kapcsolatban a BKV Zrt-vel és mely szerződést a cég szerződésszegése okán mondta fel  BKV Zrt.
 • igényel-e BKV Zrt-től a meglévő közművekre vonatkozó közműszolgáltatást, és ha igen arról is, hogy a BKV Zrt. honlapján megtalálható közmű továbbadási szerződést megismerte és elfogadja

 

A pályázó ajánlati kötöttsége a pályázat benyújtási határidejének napjától 120 napig tart. A nyertes pályázónak az eredményhirdetést követő 30 napon belül a bérleti szerződést meg kell kötnie.

 

A pályázat eredményhirdetésére a pályázatok beadási határidejét követő 90 napon belül, írásban kerül sor. Az eredményhirdetési határidőt a kiíró egy alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja.

 

Kiíró nem köt szerződést olyan ajánlattevővel, aki a szerződés aláírásának időpontjában végelszámolás, felszámolási eljárás, cégbírósági törvényességi felügyeleti- (megszüntetési), csődeljárás vagy végrehajtás alatt áll, továbbá a BKV Zrt-vel szemben fennálló, lejárt kötelezettsége  van illetve perben áll a BKV Zrt-vel illetve tulajdonosa, vagy volt tulajdonosa, tisztségviselője olyan gazdasági társaságnak, amelynek kiegyenlítetlen tartozása van vagy maradt fenn a BKV Zrt-vel szemben, illetve korábban bérlőként üzleti magatartásával  kárt okozott  a BKV Zrt-nek.

Amennyiben a pályázat nyertese az előzőekben felsoroltak alá eső személy és hirdettünk 2. helyezettet, úgy a pályázati eljárás eredménye alapján a sorrendben követő pályázóval köt szerződést Kiíró.

 

Kiíró a Pályázati Felhívást indoklás és költségtérítés nélkül visszavonhatja a pályázatbeadás határidejéig, valamint szintén indoklás és költségtérítés nélkül jogosult a pályázati felhívást a pályázatbeadás napját megelőző 5. napig kiegészíteni, illetve módosítani.

 

A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Ajánlattevő a „Pályázati Lap” benyújtásával tudomásul veszi, hogy ezen dokumentumon általa feltüntetett e-mail címet ajánlatkérő hivatalos értesítési címnek tekinti, és akként is kezeli. A beérkezett ajánlatok előzetes értékelése függvényében a hiánypótlásra, és az esetlegesen megtartásra kerülő második fordulóra (licit), ajánlatkérő ezen e-mail címre küldött értesítéssel hívja fel az érintett ajánlattevőket, illetve a pályázat eredményéről is erre a címre küld értesítést.

 

 

Melléklet: